Rozmiar czcionki:

Logo Fundusze Europeskie

 

Projekt "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi"


Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowym na terenie Gminy Żnin w okresie od III/2019 do III/2020. Grupą docelową projektu będą kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie Gminy Żnin, w wieku 20-50 lat, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, osoby, które opuściły pieczę zastępczą, z niepełnosprawnością, korzystające z POPŻ oraz osoby dotknięte lub zagrożone przemocą w rodzinie. Zadania zaplanowane w projekcie będą realizowane w oparciu o kontrakt socjalny, w ramach którego uczestnicy objęci zostaną instrumentami aktywizacji społecznej, zawodowej i działaniami o charakterze środowiskowym. Projekt zakłada osiągnięcie takich wskaźników rezultatu jak: uzyskanie przez 10 uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nowych kwalifikacji, poszukiwanie pracy przez 10 uczestników, podjęcie zatrudnienia przez 5 osób po opuszczeniu programu oraz zakłada osiągnięcie wskaźników produktu takich jak objęcie wsparciem w ramach projektu 20 osób w tym minimum 2 osób niepełnosprawnych oraz osiągnięcie specyficznych wskaźników produktu.


Żnin, 01.03.2019r.

Ogłoszenie o projekcie
Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 490 kb.

 


Regulamin rekrutacji do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 556 kb.

 


Formularz rekrutacyjny do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 720 kb.

 


Oświadczenia - Załącznik Nr 1 - plik PDF rozmiar 606 kb.

 


Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego - Załącznik Nr 2 - plik PDF rozmiar 669 kb.

 

24.05.2019

poziom kolor

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od 01.03.2019 r. realizowany jest projekt pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, którego całkowita wartość wynosi 253.397,50 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100), z czego wkład z Funduszy Europejskich obejmuje kwotę 215.387,50 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Od chwili rozpoczęcia projektu 20 uczestników objętych jest wsparciem w formie pracy socjalnej oraz finansowej. W maju br. w ramach aktywizacji społecznej rozpoczął się Trening podnoszenia kompetencji życiowych, którego celem jest podniesienie wśród uczestników skuteczności radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia oraz doprowadzenie do rozwijania umiejętności interpersonalnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy korzystają z Indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przezwyciężania trudności. W ramach projektu przewidziana została opieka nad dziećmi uczestników, którzy w tym czasie biorą aktywny udział w poszczególnych zadaniach. Działaniom tym towarzyszy miła atmosfera, którą tworzą sami uczestnicy oraz zaangażowani w projekt specjaliści. Dalsze działania przeprowadzone zostaną zgodnie z załączonym harmonogramem realizacji projektu.

 

jpg

 Harmonogram realizacji projektu - plik JPG rozmiar 259 kb.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4