Rozmiar czcionki:

 

Projekt inwestycyjny

 

 

moj region w europie

 

 

Projekt inwestycyjny „Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie”

 

Dnia 29 czerwca 2010r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie nr WPW.I.3043-3-17-322/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie” NrRPKP.03.02.00-04-004/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2007 – 2013.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Żninie w zakresie świadczenia pomocy społecznej. Poprzez realizację inwestycji w infrastrukturę Ośrodka zostaną zniesione bariery wzrostu możliwości MOPS do realizacji dodatkowych działań oraz zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych obecnie, w tym zwiększy się oddziaływanie Ośrodka skierowane na niwelowanie przyczyn najbardziej istotnych problemów społecznych.
Realizacja projektu od 01. 06. 2008r. do 30. 11. 2011r.

Całkowita wartość inwestycji:    705.798,44zł w tym finansowane:

Budżet Gminy:  244.929,46zł
PFRON:               6.000,00zł
EFRR:                  454.868,98zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie dokonał wyboru Wykonawcy „ Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Jacek Jezierski ul. Ogrodowa 39, 88 – 400 Żnin” , w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadania od 4 października 2010r. do 31 października 2011r.

Zadanie jest realizowane w 3 etapach:
I etap – Przebudowa klatki schodowej wraz z dostosowaniem jej do wymogów ochrony P.poż.
II etap – Zmiana sposobu użytkowania poddasza wraz z dostosowaniem jego do wymogów ochrony P.poż,
III etap – Dostosowanie obiektu MOPS do wymogów ochrony P.poż i obejmował będzie roboty budowlane w pozostałych pomieszczeniach MOPS i dostosowanie ich do wymogów P.poż.

 


 

Zakończono I etap inwestycji dnia 30 grudnia 2010r. dokonano częściowego odbioru inwestycji i klatka schodowa została dopuszczona do użytkowania.

 

Zdjęcia przed remontem:

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

 


 

Zdjęcia obecnie wyglądającej klatki schodowej:

 

 • 11
 • 22
 • 33
 • 44

 


 

Rozpoczęto II etap inwestycji - Zmiana sposobu użytkowania poddasza wraz z dostosowaniem jego do wymogów ochrony P.poż.

 

Zdjęcia przed remontem:

 

 • 31
 • 32
 • 34
 • 35

 


 

Zdjęcia obecnie wyglądającego poddasza:

 

 • 11
 • 22
 • 33
 • 44

 


 

III etap Dostosowanie obiektu MOPS do wymogów ochrony P.poż i obejmował roboty budowlane w pozostałych pomieszczeniach MOPS i dostosowanie ich do wymogów P.poż.

 

 • 11
 • 22
 • 33
 • 44

 

Dnia 30 listopada 2011 roku zakończono projekt „ Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie uzyskał pozwolenie na całkowite użytkowanie obiektu.
Cel główny projektu zwiększenie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w zakresie świadczenia pomocy społecznej został osiągnięty poprzez wzrost intensywności i jakości świadczonej pomocy społecznej. Powiększył się zakres świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie co spowodowało wzrost osób korzystających z usług tutejszego Ośrodka a tym samym zwiększyła się możliwość oddziaływania pracowników ops na niwelowanie najbardziej istotnych problemów społecznych w Gminie.
Ponadto spełniono standardy ochrony przeciwpożarowej co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających w budynku.

Projekt „ Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie” można było zrealizować dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.