Rozmiar czcionki:

 

Projekt systemowy POKL 2009

 

 

pokl

 

 

Druga edycja projektu „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”

 

 

Żnin, 02.02.2009

Rekrutacja do projektu na 2009

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w 2009 roku w drugiej edycji projektu systemowego „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Żnin, bezrobotne w wieku aktywności zawodowej.

Dla uczestników projektu zaplanowane są między innymi: spotkania z doradcą zawodowym, uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz udział w kursie podstawy obsługi komputera.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w MOPS w Żninie do 25 lutego 2009 roku

 

Skorzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

 


 

Żnin, 27.02.2009

Rozmowy rekrutacyjne

 

W dniach od 25 do 26 lutego 2009 roku pracownicy MOPS przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne z mieszkańcami Gminy Żnin, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” w 2009 roku.
Do udziału w projekcie zakwalifikowano 44 osoby, które wykazywały największą chęć zmiany swojej sytuacji życiowej poprzez uczestnictwo w projekcie.
Natomiast 10 osób zostało zakwalifikowanych jako osoby rezerwowe do udziału w projekcie.

 

 • Omawianie punktów rekrutacji
 • Rozmowa rekrutacyjna
 • Wypełnianie dokumentów rekrutacyjnych

 


 

Żnin, 03.04.2009

Uroczysta konferencja rozpoczynająca realizację zadań przewidzianych w projekcie w 2009

 

W dniu 2 kwietnia 2009 roku w ramach realizacji projektu systemowego POKL w Hotelu Basztowy w Żninie odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca realizację działań przewidzianych dla uczestników II edycji projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi.” W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy MOPS w Żninie oraz zaproszeni goście: Z - ca Burmistrza Żnina Pani Aleksandra Nowakowska oraz przedstawiciele PUP w Żninie. W trakcie konferencji uczestnicy projektu zostali zapoznani z przewidzianymi działaniami i celem projektu, którego głównym założeniem jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej przez osoby uczestniczące w projekcie.

 

 • Uczestniczki konferencji siedzą przy stołach oczekując prelekcji
 • Uroczysta konferencja - kilka uczestniczek siedzi przy stołach

 


 

Żnin, 08.04.2009

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

 

W dniu 7 kwietnia 2009 roku w sali Urzędu Miejskiego w Żninie rozpoczęto jedno z działań zaplanowanych dla uczestników w II edycji projektu systemowego „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” poprzez inaugurację zajęć w Klubie Integracji Społecznej oraz spotkań z doradcą zawodowym.

 

 • Pani instruktor przekazuje informacje uczestnikom spotkania
 • Rozwiązywanie zadań przez uczestników spotkania
 • Uczestnicy spotkaina słuchaja wytycznych do zajęć przekazywanych przez Panią Instruktor

 


 

Żnin, 25.05.2009

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

 

W dniach od 20 maja 2009 roku do 22 maja 2009 roku uczestnicy projektu pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” wzięli udział w 30 godzinnym Treningu kompetencji i umiejętności społecznych - Moja szansa.

Celem treningu było nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego realizowania zadań.

Trzydniowy wyjazdowy trening w miejscowości Ciechocinek przeprowadzony przez Fundację „Nadzieja dla Rodzin” w Toruniu przyczynił się także do integracji uczestników projektu połączonej z poznaniem ciekawego turystycznie miejsca.

 

 

 • Rozdawanie dyplomów przez prowadzącego
 • Uczestnicy spotkania siedzący przy oknach zajęci rozwiązywaniem testów
 • Uczestnicy spotkania siedzący przy ścianie zajęci rozwiązywaniem testów

 


 

Żnin, 04.06.2009

Kurs podstawy obsługi komputera

 

W dniach od 21.04.2009 roku do 04.06.2009 roku uczestnicy II edycji projektu systemowego POKL realizowanego przez MOPS w Żninie brali udział w 50 godzinnym kursie podstawy obsługi komputera. Program kursu obejmował obsługę edytora tekstu, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstu oraz możliwości wykorzystania Internetu w poszukiwaniu zatrudnienia oraz w działalności gospodarczej.

 

 • Kursanci w trakcie wykonywania zadań, nadzorowani przez prowadzącego
 • Prowadząca kurs komputerowy pomaga uczestniczce spotkania siedzącej przy komputerze
 • Zdjęcie grupowe uczestników kursu komputerowego siedzących przy stanowiskach w sali komputerowej

 

Celem kursu prowadzonego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego „KURS” w Żninie było przełamanie barier psychologicznych w użytkowaniu sprzętu komputerowego oraz przygotowanie uczestników do wykorzystywania sprzętu komputerowego w efektywnym poszukiwaniu pracy i ewentualnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

 


 

Żnin, 10.06.2009

Wycieczka do Gdańska

 

W dniu 9 czerwca 2009 roku uczestnicy projektu brali udział w jednodniowej wycieczce do Gdańska. Wycieczka miała na celu integrację jej uczestników połączoną z rekreacją. Program wycieczki obejmował wyżywienie i zwiedzanie Gdańska w tym między innymi: Muzeum Bursztynu, Drogi Królewskiej, Długiego Targu, Ratusza Głównomiejskiego oraz zwiedzanie Sopotu z wejściem na molo.

 

 • Uczestnicy wyjazdu spacerujący na molo w Sopocie
 • Uczetnicy wyjazdu siedzący w autobusie
 • Zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu na tle odnowionych kamienic

 


 

Żnin, 25.06.2009

Spotkanie integracyjne

 

W dniu 24 czerwca 2009 roku w Grodzie Piasta w Chomiąży Księżej odbyło się spotkanie integracyjne II edycji projektu systemowego. W trakcie 5 godzinnego spotkania uczestnicy projektu mogli nie tylko poznać walory tego miejsca, ale mieli także zapewnione wyżywienie oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Aktywny udział UP w proponowanych przez animatorów zabawach dał możliwości ich dalszego wykorzystywania w spędzaniu wolnego czasu z dziećmi i osobami bliskimi.

 

 • Uczestnicy spotkania integracyjengo biora udział w kursie tańca
 • Uczestnicy spotkania integracyjnego stoją w kolejce po jedzenie
 • Uczestnicy spotkania integracyjnego tańczą

 


 

Żnin, 26.06.2009

Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

 

Zajęcia w KIS dla uczestników projektu trwały w okresie od 7 kwietnia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku i obejmowały szkolenia z aktywizacji zawodowej, indywidualne i grupowe porady zawodowe, zajęcia mające na celu nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia, zasady poprawnej komunikacji i autoprezentacji oraz trening interpersonalny a także indywidualne spotkania z psychologiem.

 


 

Żnin, 26.06.2009 

Konferencja podsumowująca realizację części zadań przewidzianych w projekcie w 2009

 

W dniu 26 czerwca 2009 roku w Hotelu Basztowy w Żninie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację części działań przewidzianych dla uczestników II edycji projektu systemowego pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” w oparciu o narzędzie jakim jest kontrakt socjalny. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy MOPS w Żninie oraz Dyrektor PUP w Żninie. W trakcie konferencji podsumowano dotychczas zrealizowane zadania w ramach projektu. Dyrektor PUP zgodnie z zawartym porozumieniem potwierdziła ,że po zakończeniu działań proponowanych przez MOPS w Żninie będą oni otrzymywali propozycje dalszej różnorodnej aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie. Uczestnicy projektu w trakcie konferencji mieli wręczone uroczyście zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawy obsługi komputera oraz zajęć w Klubie Integracji Społecznej.Otrzymali oni także materiały promujące projekt systemowy POKL .Uczestnicy w trakcie konferencji podkreślali znaczenie i wartość zaproponowanych działań w ramach projektu. Odzwierciedleniem rezultatów był uśmiech na twarzach uczestników i zgłaszane deklaracje , że dla większości z nich był to czas miło i efektywnie wykorzystany, który docelowo pozwoli im być może na uzyskanie zatrudnienia.

 

 • Pani Dyrektor MOPS - Żnin wręcza jednemu z uczestników Projektu systemowego POKL 2009 dyplom
 • Roześmiane uczestniczki konferencji siedzą przy stole
 • Uczestnicy konferncji z zaciekawieniem wysłuchują prelekcji

 


 

Żnin, 26.06.2009

Rekrutacja do Programu Aktywności Lokalnej na 2009

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu pod nazwą „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie na 2009 rok w ramach Programu Aktywności Lokalnej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do osób zamieszkałych na terenie działania Świetlicy Opiekuńczo-wychowawczej w Żninie – Filia nr 5 w Jadownikach Rycerskich. Program Aktywności Lokalnej, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej mieszkańców wsi Jadowniki Rycerskie, Jadowniki Bielskie i Kierzkowo. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS w Żninie do 29 czerwca 2009 roku.

 


 

Żnin, 01.07.2009

Rozmowy kwalifikacyjne

 

W dniu 30 czerwca 2009 roku w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Jadownikach Rycerskich pracownicy MOPS w Żninie przeprowadzili rozmowy z osobami, które zgłosiły chęć udziału w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego w 2009 roku. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 13 kobiet mieszkanek wsi Jadowniki Rycerskie, Jadowniki Bielskie i Kierzkowo.

 

 • Uczestnicy spotkania w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Jadownikach Rycerskich wypełniają ankiety pod czujnym okiem pracowników MOPS - Żnin
 • Uczestniczki spotkania wypełniaja ankiety

 


 

Żnin, 28.07.2009

Inauguracja działań zaplanowanych w Programie Aktywności Lokalnej w 2009

 

W dniu 28 lipca 2009 roku w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Jadownikach Rycerskich odbyła się uroczysta inauguracja działań zaplanowanych w ramach PAL, w której wzięli udział uczestnicy projektu oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. W ramach programu zaplanowany jest między innymi: trening kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, piknik rodzinny, wycieczka oraz wyjazd do teatru i na basen.

 

 • Objaśniaine uczestnikom programu przez pracowników MOPS Żnin zaplanowanych zadań w ramach programu Aktywności Lokalnej 2009

 


 

Żnin, 29.07.2009

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

 

W dniach od 29 lipca 2009 roku do 19 sierpnia 2009 roku dla uczestniczek Programu Aktywności Lokalne jest realizowany pierwszy etap treningu kompetencji i umiejętności społecznych – Trening zastępowania agresji. Celem treningu jest doskonalenie podstawowych umiejętności prospołecznych, poprawa jakości komunikacji i relacji emocjonalnych w rodzinie i zmniejszenie ilości zachowań agresywnych.

 

 • Omawianie zagadnień w kwestii Treningu Zastepowania Agresjii
 • Uczestniczki treningu zapoznaja się z materiałem dydaktycznym

 


 

Żnin, 10.09.2009

Wycieczka do Uniejowa

 

W dniu 9 września 2009 roku uczestniczki PAL wraz z najbliższymi członkami rodzin brały udział w jednodniowej wycieczce do Uniejowa. Wycieczka rodzinna miała na celu integrację jej uczestników w trakcie której, osoby w niej uczesniczące zwiedzały Kopalnię Soli w Kłodawie, Uniejów oraz miały możliwość skorzystania z wód termalnych oraz z atrakcji w parku safari w Borysowie.

 

 • Dwie uczestniczki wycieczki pozuja do zdjęcia na tle siedzącego wielbłąda
 • Dwóch chłopców dokarmia zebrę
 • Przejście jednym z korytarzy Kopalni Soli w Kłodawie
 • Zabawa dzieci ze zwierzętami w parku safari w Borysowie

 


 

Żnin, 14.09.2009

Piknik rodzinny

 

W dniu 12 września 2009 roku na terenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Jadownikach Rycerskich odbył się w ramach Programu Aktywności Lokalnej piknik rodzinny. W pikniku brali udział uczestnicy projektu i członkowie ich rodzin , mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście z KGW w Jadownikach  Rycerskich, Stowarzyszenia JAD, OSP, sołtysi i pracownicy MOPS w Żninie. Osoby uczestniczące w pikniku rodzinnym bawiły się wesoło, aktywnie uczestnicząc w grach i zabawach na świeżym powietrzu, a w przerwach degustowali potrawy przygotowane przez uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej. W trakcie pikniku uczestniczki projektu miały uroczyście wręczone zaświadczenia potwierdzające ukończenie pierwszego treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

 

 • Konkurs jedzenia babeczek smietankowych bez użycia rąk
 • Zabawa dzieci chustą edukacyjną
 • Zabawy dzieci
 • Zdjęcie grupowe uczestników przed piknikiem

 


 

Żnin, 06.10.2009

Klub Integracji Społecznej

 

W dniach od 10.09.2009 roku do 05.10.2009 roku uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej brały udział w zajęciach KIS zorganizowanych w pomieszczeniach świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Jadownikach Rycerskich. Udział w Klubie Integracji Społecznej miał na celu wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych, poruszania się na otwartym rynku pracy i sposobów poszukiwania ofert  pracy także za pośrednictwem internetu.

 

 • Dwie czestniczki pracują przy komputerach
 • Omawianie zagadnień przez uczestniczki spotkania
 • Wręczanie dyplomu uczestniczce spotkania przez Panią dyrektor MOPS Żnin
 • Zajęcia pod czujnym okiem pracownika MOPS Żnin

 


 

Żnin, 09.11.2009

Szkoła dla Rodziców

 

W dniach od 09.10.2009 roku do 07.11.2009 roku uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej brały udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych - Szkoła dla Rodziców „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” zorganizowanym w pomieszczeniach świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Jadownikach Rycerskich. Celem treningu była nauka budowania relacji dorosły - dziecko, wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka, budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 


 

Żnin, 21.12.2009

Spotkanie Mikołajkowe

 

W dniu 20 gru 2009 roku odbyło się spotkanie mikołajkowe w pomieszczeniach świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Jadownikach Rycerskich. W spotkaniu tym brały udział uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej oraz członkowie ich rodzin oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Spotkanie  to było ostatnim z działań zaplanowanych w ramach PAL w 2009 roku. W trakcie  spotkania w miłej świątecznej atmosferze podsumowano wszystkie zrealizowane w trakcie realizacji działania, a jego uczestniczki wykazywały zadowolenie z faktu uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej podkreślając, że nie był to dla nich czas stracony, ponieważ nabyte umiejętności wykorzystują w życiu codziennym.