Rozmiar czcionki:

Wzory dokumentów

 

DODATEK MIESZKANIOWY - OD 1 LIPCA 2021 ROKU

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - plik PDF rozmiar 481 kb.
Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego - plik PDF rozmiar 344 kb.
Oświadczenie o sopsobie przekazania dodatku mieszkaniowego - plik PDF rozmiar 492 kb.
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych - plik PDF rozmiar 308 kb.
Pojęcie dochodu do dodatku mieszkaniowego - plik PDF rozmiar 311 kb.
Zaświadczenie - pracodawca - plik PDF rozmiar 277 kb.

 


 

DODATEK ENERGETYCZNY

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - plik PDF rozmiar 825 kb. 
Klauzula informacyjna - plik PDF rozmiar 308 kb

 

Rozmiar czcionki:

Wymagane dokumenty

 

DODATEK MIESZKANIOWY

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2. Deklaracja o wysokości dochodów

3. Ponadto załączniki:

 • umowa najmu lokalu mieszkalnego,
 • decyzja o waloryzacji emerytury/renty lub zaświadczenie za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wysokości netto pobieranej renty/emerytury lub przekaz pocztowy - potwierdzenie wypłaty/odbioru świadczenia z ZUS lub KRUS,
 • zaświadczenie z ZUS za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wysokości wypłaconego netto zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu netto z tytułu zatrudnienia za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzającego obszar gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych do obliczania dochodu lub oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych,
 • wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub decyzja o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS,
 • w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych należy przedłożyć do wglądu: akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność lokalu oraz powierzchnię użytkową lokalu, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni,
 • Faktura lub dowód zapłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe (dotyczy osób wynajmujących lokal mieszkalny od zarządcy prywatnego)

 


 

DODATEK ENERGETYCZNY:

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z art. 3 pkt. 13c Ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 tj. z dnia 25.04.2019r. z późn. zm.) od dnia 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • strona musi złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (Monitor Polski z 2021 r. poz. 393) dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 12,09 zł na miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 16,79 zł na miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 20,15 zł na miesiąc.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy (Prawo energetyczne) zmienianej w art. 9, złożone w  okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Rozmiar czcionki:

Akty prawne

 

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

DODATKI MIESZKANIOWE:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 t.j. z dnia 2019.11.05 - Wersja od 1 lipca 2021 r. - plik PDF rozmiar 135 kb.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.180 t.j. z dnia 2017.01.30 z późn. zm.) - plik PDF rozmiar 114 kb.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.2001.156.1817 z dnia 2001.12.31 z późn. zm.) - plik PDF rozmiar 82 kb.

 


 

DODATK ENERGETYCZNY:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 t.j. z dnia 2019.04.25 z późn. zm,) - plik PDF rozmiar 465 kb.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1101 z dnia 2014.08.21 z późn. zm.) - plik PDF rozmiar 278 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Kadra i kontakt

 

Wszelkie informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
I piętro - pokój nr 11

 

Inspektor
Iwona Andrzejewska

tel. 789 869 121
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.