Rozmiar czcionki:

 

Wzory dokumentów

 

 

Świadczenia rodzinne:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - plik PDF rozmiar 2,93 MB.

 

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... - plik PDF rozmiar 825 kb.

 

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - plik PDF rozmiar 124 kb.

 

Oświadczenie wniodkodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o udzęszcaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 267 kb.

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - plik PDF rozmiar 1,02 MB

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... - plik PDF rozmiar 825 kb.

 

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - plik PDF rozmiar 124 kb.

 

Zaświadczenie lekarskie - plik PDF rozmiar 123 kb.

 

Oświadczenie wniodkodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 267 kb.

 

 


 

Świadczenie pielęgnacyjne:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - plik PDF rozmiar 1,33 MB

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 267 kb.

 

 


 

Zasiłek pielęgnacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - plik PDF rozmiar 942 kb.

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 267 kb.

 

 


 

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - plik PDF rozmiar 2,48 MB.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... - plik PDF rozmiar 825 kb.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 267 kb.

 

 


 

Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - plik PDF rozmiar 1,23 MB

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 267 kb.

 

 


 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "Za życiem"

pdfWniosek o ustalenie prawa ... - plik PDF rozmiar 103 kb.


 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie

 

Link zewnętrzny do pełniej informacji na temat wniosków ws. wydania orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty parkingowej.

 

Rozmiar czcionki:

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:

 1. kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny ( dotyczy osoby ubiegającej się po raz pierwszy ) oryginał do wglądu,
 2. akt urodzenia dziecka ( dotyczy osoby ubiegającej się po raz pierwszy ),
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, ( dotyczy osoby ubiegającej się po raz pierwszy ),
 4. zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne lub zaświadczenie szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny w tym odpowiednio:
  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu osiągniętym w roku kalendarzowym 2015 rok,
  2. członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych za 2015 rok,
  3. zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 rok, ( z np. ZUS , PUP , ZAKŁAD PRACY )
  4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych za 2015 rok,
  5. wyrok lub odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną albo odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej    
  6. w przypadku nie otrzymania zasądzonych alimentów lub otrzymania wysokości niższych świadczeń alimentacyjnych na osoby uprawnione tj. dzieci – zaświadczenie od komornika o egzekucji częściowej lub bezskutecznej oraz wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015 rok,
  7. dokument określający datę utraty dochodu przez członka rodziny - ( np. świadectwo pracy, pit. 11 za rok 2015 rok ),
  8. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny ( np. umowa o pracę, )
 1. wyrok lub odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. zaświadczenie z innej gminy o nieskładaniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci na okres zasiłkowy 2016/2017 - w przypadku zameldowania w innym miejscu zamieszkania (na pobyt stały lub czasowy).

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Rozmiar czcionki:

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 1255).

Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe,  mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.

 

Zapomoga przysługuje:

1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

 

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.2010.183.1234).

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Przy składaniu wniosku niezbędne są  m.in.: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (aby do wniosku mogły zostać dołączone uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne jest okazanie oryginałów), zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niz od 10 tygodnia ciąży  oraz pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców). Bliższe informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie zamieszkania wnioskodawcy.

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r., poz.3) - załącznik Nr 15.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

 


JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA "ZA ŻYCIEM"

 

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

 

pdfUstawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - plik PDF rozmiar 94 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Świadczenia opiekuńcze

 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

1. matce albo ojcu,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;

2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2. osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3. na osobę wymagającej opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 


 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 


 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego od 1 listopada 2015 r. 674 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

 

Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1.   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a.  osoby wymagającej opieki,

b.  rodziców osoby wymagającej opieki,

c.  małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d.  osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e.  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

2.   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a.  osoby wymagającej opieki,

b.  małżonka osoby wymagającej opieki,

c.  osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d.  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Rozmiar czcionki:

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 

 

KRYTERIUM DOCHODOWE
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat kryterium dochodowego wymaganego do przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejcem zamieszkania

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

 

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

ZASIŁEK RODZINNY
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat wysokości zasiłku rodzinnego

 

Rozmiar czcionki:

 

Akty prawne

 

 

Obowiązujące akty prawne.

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 z późn. zm. z dnia 2015.01.22) - plik PDF rozmiar 403 kb.

 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567 z dnia 2014.04.30) - plik PDF rozmiar 128 kb.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.2015.2284 z dnia 2015.12.30) - plik PDF rozmiar 617 kb.

 

pdfRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U.2015.2335 z dnia 2015.12.31) - plik PDF rozmiar 596 kb.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.2010.183,1234 z dnia 2010.10.01) - plik PDF rozmiar 92 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Kadra i kontakt

 

Główny specjalista
Iwona Mroczkowska
(52) 30-32-913

 

Główny specjalista
Anita Topolska
(52) 30-32-922

 

Inspektor
Dagmara Duch
(52) 30-32-941

 

Inspektor
Joanna Jęziorowska
(52) 30-32-939

 

Podinspektor
Barbara Wiśniewska
(52) 30-32-942

 

Podinspektor
Agata Tylka
(52) 30-32-914

 

Podinspektor
Marlena Ciemny
(52) 30-32-940

 

Podinspektor
Anna Delekta
(52) 30-32-941

 

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń rodzinnych,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
parter - pokój nr 2 i 3