Rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu socjalnego pod nazwą: ,,Osoby starsze są wśród nas”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od listopada 2018 r. do stycznia 2019 r. realizował projekt socjalny dla 15 osób w starszym wieku pn: „Osoby starsze są wśród nas”. Celem projektu było zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych. W ramach realizacji projektu zorganizowano działania. W miesiącu listopadzie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora z udziałem psychologa i dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Żninie, natomiast w miesiącu grudniu zostali zaproszeni: dzielnicowy KPP, asystent do spraw profilaktyki i wykroczeń KPP w Żninie, pielęgniarka środowiskowa i powiatowy rzecznik konsumenta. Zaproszeni goście przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa osób starszych we współczesnym świecie ze szczególnym uwrażliwieniem uczestników projektu na zagrożenia dla ludzi w podeszłym wieku. W miesiącu styczniu w współpracy z Szkolnym Kołem Wolontariuszy Bez Granic, którego opiekunem jest Pani Katarzyna Daszkowska działającego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żninie przygotowany został montaż słowno-muzyczny. Uczestnicy projektu przy brzmieniu gitar wspólnie z uczniami zaśpiewali kolędy. Do spotkania przygotowali się wolontariusze wraz z nauczycielami a także seniorzy. Niektórzy beneficjenci projektu odważyli się indywidualnie zaśpiewać kolędy znane a także nieznane uczniom. Montaż słowno-muzyczny bardzo podobał się seniorom, u których nie zabrakło chwil radości i wzruszenia. Natomiast spotkanie przy stole po przedstawieniu było okazją do wspólnego poznania i wymiany informacji międzypokoleniowej. Młodzi wolontariusze po rozmowach z seniorami deklarują chęć współpracy i podjęcia kolejnych działań na rzecz osób starszych.

Uczestnicy projektu chętnie wzięli udział we wszystkich zaplanowanych działaniach, oczekują na kolejne spotkania i inne formy aktywizacji.

 

  • 11
  • 22

Rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu socjalnego pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku realizował projekt socjalny pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy” adresowany do sołtysów wsi i przedstawicieli rad osiedli oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin, którego celem było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się jego przeciwdziałaniem.

W ramach projektu w dniu 03 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie w którym uczestniczyli przedstawiciele służb realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Oświaty, Komendy Powiatowej Policji w Żninie, Ochrony Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, Prokuratury oraz Sądu Rejonowego w Żninie, Fundacji Dar Serca, Przedstawicieli Burmistrza Żnina wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.   

Celem szkolenia było zacieśnienie współpracy oraz pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych, w tym wzmocnienie umiejętności i pracy w zespole, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas” skierowany do 15 osób starszych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych.

W dniu 27 listopada 2018roku odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Seniora z udziałem psychologa – Pani Heleny Górnej oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Żninie, które wystąpiły dla seniorów i wręczyły im własnoręcznie przygotowane upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w obecności dyrektora MOPS, kierownika Działu Usług Opiekuńczych oraz przedstawicieli Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowane są kolejne działania. W miesiącu grudniu 2018 roku odbędzie się spotkanie edukacyjne z dzielnicowym KPP, pielęgniarką środowiskową oraz powiatowym rzecznikiem konsumenta. Natomiast w miesiącu styczniu 2019 roku zaplanowano spotkanie integracyjne z udziałem uczniów, wolontariuszy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w Gminie Żnin.

Placówki Oświatowe Gminy Żnin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w bieżącym roku przystąpiły do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży realizowanej przez Fundację ,, Po Drugie” w okresie od 01.11.2018r. do 19.11.2018r.

Celem kampanii było prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych, zmierzających do zwiększenia świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawienie się przemocy. W ramach realizacji powyższego celu szkoły podstawowe naszej gminy zorganizowały różnorodne działania w tym: protesty przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy, konkursy plastyczne, ,,Trening pewności siebie'' prowadzony we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie, happeningi nawołujące do życia bez przemocy, scenki sytuacyjne, pogadanki tematyczne o charakterze edukacyjnym przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żninie, warsztaty dla rodziców z zaproszonymi specjalistami, gazetki tematyczne oraz plakaty. Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach powyższej kampanii w dniu 09 listopada 2018 roku zorganizował spotkanie edukacyjne dla sołtysów wsi Gminy Żnin oraz Przewodniczących Rad Osiedli w Żninie, którego celem było zwiększenie wrażliwości na objawy występowania przemocy w rodzinie oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, interwencji, oddziaływań pomocowych i działalności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. W ramach podjętych działań zredagowano oraz rozpowszechniono ulotki informacyjne dotyczące wsparcia specjalistycznego oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. Ponadto dzieci ze Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Żninie wspólnie z wychowawcą przygotowały plakaty zawierające symbol powyższej kampani - pomarańczową wstążkę. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania miały ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

  • IMG_2217
  • IMG_2222
  • IMG_2225
  • IMG_2227

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy”

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku realizuje projekt socjalny pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy” adresowany do sołtysów wsi i przedstawicieli rad osiedli oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się jego przeciwdziałaniem.

Dla jego osiągniecia w dniu 09 listopada 2018 roku zaplanowano spotkanie edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie dla sołtysów wsi Gminy Żnin oraz Przewodniczących Rad Osiedli w Żninie. Celem spotkania jest zwiększenie wrażliwości na objawy występowania przemocy w rodzinie oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, interwencji, oddziaływań pomocowych i działalności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy tj. Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Powyższe działanie ponadto, wpisuje się w Kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży realizowaną przez Fundację ,, Po Drugie”, do której przyłączył się powyższy Ośrodek jako przedstawiciel Gminy Żnin.

Kolejne zadania zaplanowane w projekcie dotyczą zorganizowania dnia 03 grudnia 2018 roku szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych celem pogłębienia wiedzy i kompetencji zawodowych, w tym wzmocnienia umiejętności i pracy w zespole, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zintegrowania środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. Ponadto, zredagowanie i rozpowszechnienie ulotek informacyjnych dotyczących wsparcia specjalistycznego oferowanego przez MOPS w Żninie przyczyni się do zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Plakat