Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w 2016 r. realizuje następujące projekty socjalne:

 

1. Projekt socjalny pn.: "POZYTYWNA ZMIANA"

2. Projekt socjalny pn.: "PRZEMOC W RODZINIE - MOŻNA I NALEŻY JĄ ZATRZYMAĆ !"

3. Projekt socjalny pn.: "ZAUWAŻ, ZWRÓĆ UWAGĘ, PRZEDE WSZYSTKIM CHCIEJ - TO PROCENTUJE"

4. Projekt socjalny pn.: "AKTYWNA RODZINA - DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW I DZIECI ZE ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W BRZYSKORZYSTEWKU"

5. Projekt socjalny pn.: "WYCHODZĘ Z CIENIA - ZACZYNAM ŻYĆ"

6. Projekt socjalny pn.: "PRZY WIGILIJNYM STOLE"

 

Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w 2017 r. realizuje następujące projekty socjalne:

 

1. Projekt socjalny pn.: AKTYWNA RODZINA - II EDYCJA "DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW I DZIECI ZE ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W JADOWNIKACH RYCERSKICH"

2. Projekt socjalny pn.: "Coroczny PIKNIK RODZINNY BLIŻEJ SIEBIE"

3.Projekt socjalny pn.: "POZYTYWNA ZMIANA" - II EDYCJA

Rozmiar czcionki:

"POZYTYWNA ZMIANA" - II EDYCJA

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu socjalnego pod nazwą „Pozytywna zmiana” ogłasza nabór chętnych do drugiej edycji projektu adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, przysługujących praw, dostępności do indywidualnego i grupowego wsparcia oraz pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu motywacji i technik wywierania wpływu osób realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla uczestników projektu w okresie od listopada 2017 roku do marca 2018 roku zaplanowane są między innymi: indywidualne wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjne oraz uczestnictwo w grupie wsparcia.

Osoby, które chcą zmienić swoją sytuację życiową poprzez udział w projekcie, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 -lecia 36 do dnia 15 listopada 2017 roku, II piętro, pokój nr 17. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ulotka promocyjna "POZYTYWNA ZMIANA" II EDYCJA - plik PDF rozmiar 761 kb.

 

 

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas” skierowany do 15 osób starszych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych.

W dniu 27 listopada 2018roku odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Seniora z udziałem psychologa – Pani Heleny Górnej oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Żninie, które wystąpiły dla seniorów i wręczyły im własnoręcznie przygotowane upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w obecności dyrektora MOPS, kierownika Działu Usług Opiekuńczych oraz przedstawicieli Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowane są kolejne działania. W miesiącu grudniu 2018 roku odbędzie się spotkanie edukacyjne z dzielnicowym KPP, pielęgniarką środowiskową oraz powiatowym rzecznikiem konsumenta. Natomiast w miesiącu styczniu 2019 roku zaplanowano spotkanie integracyjne z udziałem uczniów, wolontariuszy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy”

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku realizuje projekt socjalny pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy” adresowany do sołtysów wsi i przedstawicieli rad osiedli oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się jego przeciwdziałaniem.

Dla jego osiągniecia w dniu 09 listopada 2018 roku zaplanowano spotkanie edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie dla sołtysów wsi Gminy Żnin oraz Przewodniczących Rad Osiedli w Żninie. Celem spotkania jest zwiększenie wrażliwości na objawy występowania przemocy w rodzinie oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, interwencji, oddziaływań pomocowych i działalności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy tj. Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Powyższe działanie ponadto, wpisuje się w Kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży realizowaną przez Fundację ,, Po Drugie”, do której przyłączył się powyższy Ośrodek jako przedstawiciel Gminy Żnin.

Kolejne zadania zaplanowane w projekcie dotyczą zorganizowania dnia 03 grudnia 2018 roku szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych celem pogłębienia wiedzy i kompetencji zawodowych, w tym wzmocnienia umiejętności i pracy w zespole, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zintegrowania środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. Ponadto, zredagowanie i rozpowszechnienie ulotek informacyjnych dotyczących wsparcia specjalistycznego oferowanego przez MOPS w Żninie przyczyni się do zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Plakat