Rozmiar czcionki:

 

Projekt systemowy POKL 2010

 

 

pokl

 

 

Trzecia edycja projektu „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”

 

Żnin, 02.02.2010

Rekrutacja do projektu na rok 2010

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do udziału w projekcie w 2010 roku zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej bezrobotne lub nieaktywne zawodowo korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Żnin.
W 2010 roku projekt będzie realizowany dla 2 grup docelowych;
Dla uczestniczek projektu - mieszkanek wsi Sielec realizowany będzie w okresie od marca do listopada 2010 roku Program Aktywności Lokalnej. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zaplanowany jest między innymi trening motywacyjny, warsztat aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, piknik rodzinny oraz wycieczka.
Osoby zainteresowane udziałem w  Programie Aktywności Lokalnej wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w MOPS w Żninie do 25 lutego 2010 roku.
W oparciu o kontrakt socjalny dla uczestników projektu w okresie od czerwca 2010 roku do października 2010 roku zaplanowane są między innymi: warsztat aktywnego poszukiwania pracy, trening interpersonalny, trening umiejętności społecznych, kurs kreowania własnego wizerunku oraz Konferencja Grupy Rodzinnej, a także spotkanie integracyjne i wycieczka.
Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zainteresowane udziałem w projekcie w 2010 roku w oparciu o kontrakt socjalny, wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w MOPS w Żninie do 31 maja 2010 roku.

 

Skorzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

 

Regulamin rekrutacji

 


 

Żnin, 05.03.2010

Rekrutacja do Programu Aktywności Lokalne

 

W dniu 05 marca 2010 roku pracownicy MOPS w Żninie przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne z mieszkankami wsi Sielec, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej w miejscowości Sielec realizowanym w ramach projektu systemowego „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” w  2010 roku.
Do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w wieku aktywności zawodowej mieszkanek wsi Sielec, które wykazywały chęć zmiany swojej sytuacji życiowej poprzez uczestnictwo w projekcie.

 

 • Dwie uczestniczki projektu Aktywni lokalnie podczas rozmowy rekrutacyjnej z pracownikiem MOPS-Żnin wypełniają formularze kwalifikacyjne
 • Kolejne dwie uczestniczki projektu Aktywni lokalnie podczas romowy kwalifikacyjnej wypełniają dokumenty rekrutacyjne podczas rozmowy rekrutacyjnej z pracownikami MOPS-Żnin
 • Spotkanie rekrutacyjne z mieszkankami wsi Sielec w ramach projektu Aktywni lokalnie
 • Zakwalifikowane uczestniczki projektu Aktywni lokalnie podczas wypełniania dokumentacji

 


 

Żnin, 18.03.2010

Konferencja informacyjno – promocyjna

 

W dniu 18.03.2010 roku w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie projektu systemowego POKL w Restauracji Martina w Żninie odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca realizację Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji brało udział 12 kobiet mieszkanek wsi Sielec uczestniczek PAL w Sielcu, pracownicy MOPS w Żninie, oraz zaproszeni goście: Burmistrz Żnina - Pan Leszek Jakubowski, Sołtys wsi Sielec oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie .Podczas konferencji uczestniczki projektu i zaproszeni goście zostali zapoznani z celem Programu Aktywności Lokalnej, zaplanowanymi działaniami oraz harmonogramem realizacji poszczególnych zadań w okresie od marca 2010 roku do listopada 2010 roku.

 

 • Burmistrz Żnina, Pan Leszek Jakubowski oraz pracownicy MOPS-Żnin słuchają prelekcji
 • Cztery uczetniczki projektu czekaja na rozpoczęcie konferencji informacyjno - promocyjnej rozpoczynającej realizację programu Aktywni, zintegrowani, silniejsi
 • Trzy uczestniczki projektu słuchają prelekcji

 


 

Żnin, 20.04.2010

Trening motywacyjny

 

W dniach od 12.04.2010 roku do 20.03.2010 roku uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej w Sielcu brały udział w treningu motywacyjnym. Zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Sielcu. Celem treningu motywacyjnego było pobudzenie uczestniczek programu do podejmowania aktywności lokalnej na terenie własnej miejscowości.

 


 

Ogłoszenie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do udziału w kolejnej części projektu.

 

Ogłoszenie

 


 

Żnin, 31.05.2010

Rekrutacja

 

W dniach od 26.05.2010 roku do 28.05.2010 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne z osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kolejnej edycji projektu systemowego pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”. W wyniku przeprowadzonych rozmów wyłoniono grupę docelową projektu w ilości 58 osób, a 8 osób wpisano na listę rezerwową uczestników projektu.

 

 • Kolejna uczestniczka projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi podczas rozmowy rekrutacyjnej z pracownikami MOPS-Żnin
 • Uczestniczka projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi w trakcie rozmowy rekrutacyjnej z pracownikami MOPS-Żnin
 • Uczestnik projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi podczas rozmowy rekrutacyjnej z pracownikami MOPS-Żnin wypełnia formularz rekrutacyjny

 


 

Żnin, 16.06.2010

Konferencja informacyjno - promocyjna

 

W dniu 16 czerwca 2010 roku w Restauracji Basztowa w Żninie odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca realizację kolejnej części projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy MOPS w Żninie oraz zaproszeni goście: Burmistrz Żnina oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. W trakcie konferencji przedstawiony został harmonogram działań przewidzianych do zrealizowania w projekcie oraz zapoznano uczestników konferencji z celami, których głównym założeniem jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej przez osoby uczestniczące w projekcie.

 

 • Burmistrz Żnina, pracownicy MOPS-Żnin oraz uczestnicy projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi podczas konferencji informacyjno - promocyjnej słuchają prelekcji
 • Uczestnicy projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi słuchają prelekcji

 


 

Żnin, 18.06.2010

Szkolenie z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

 

W dniu 18 czerwca 2010 roku w Sielcu w ramach Programu Aktywności Lokalnej zakończyło się szkolenie z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni w ramach którego uczestniczki projektu zostały przeszkolone z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, a w ramach zajęć praktycznych został obsadzony roślinnością teren przy świetlicy wiejskiej w Sielcu.

 

 • Dwie uczetniczki Programu Aktywności Lokalnej przygotowują się do sadzenia sadzonek
 • Rabatka z zasadzonymi sadzonkami
 • Uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej podczas sadzenia sadzonek
 • Uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej przygotowują się do szkolenia z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

 


 

Żnin, 30.06.2010

Trening interpersonalny

 

W dniach od 28 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku uczestnicy projektu pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” brali udział w trzydniowym wyjazdowym treningu interpersonalnym w Ciechocinku. Trening miał na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz doskonalenie asertywności w relacjach interpersonalnych. Ponadto uczestnicy projektu mieli możliwość poznania swoich zasobów osobistych tak zwanych słabych i mocnych stron. W trakcie pobytu w Ciechocinku w czasie wolnym zwiedzili także centrum uzdrowiska oraz zabytkowe tężnie.

 

 • Praktyczne zajęcia z zakresu treningu interpersonalnego, jedna z uczetniczek projektu stoi na przeciw pozostałych uczestników siedzących przy stole, słuchając wskazówek koordynatorki
 • Uczestnicy projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi siedzą przy stole biorąc udział w treningu interpersonalnym
 • Uczestnicy projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi siedzą przy stole wypełniając dostarczone materialy szkoleniowe
 • Uczestnicy projektu siedzą przy stole słuchając prelekcji

 


 

Żnin, 30.06.2010

Piknik rodzinny

 

W dniu 30.06.2010 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Żurawiem” w Skarbienicach odbył się piknik rodzinny dla Uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej w Sielcu, otoczenia i zaproszonych gości. Osoby uczestniczące w pikniku brały chętnie udział w przygotowanych dla nich grach i zabawach na świeżym powietrzu degustując przy tym przygotowane na spotkanie potrawy.

 

 • Kilka uczestniczek programu podczas gry w siatkowkę
 • Rodzinna zabawa chustą edukacyjną
 • Uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej w Sielcu wraz rodzinami siedzą w plenerze przy stole w piknikowej atmosferze

 


 

Żnin, 23.07.2010

Warsztat aktywnego poszukiwania pracy

 

W dniach od 19 lipca 2010 roku do 23 lipca 2010 roku uczestnicy projektu brali udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. W trakcie zajęć zostały określone wstępne cele zawodowe oraz słabe i mocne strony każdego uczestnika zajęć. Podczas warsztatów beneficjenci projektu poznawali metody i techniki poszukiwania pracy, redagowania dokumentów: CV, listu motywacyjnego, własnej oferty oraz zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz autoprezentacji.

 

 • Uczestnicy Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy siedzą przy stole w trakcie zajęć
 • Wręczanie certyfikatów uczestnikom warsztatow, na pierwszym planie jedna z uczestniczek warsztatów otrzymuje Certyfikat
 • Wręczanie certyfikatów uczestnikom warsztatów, kolejna uczestniczka otrzymuje Certyfikat

 


 

Żnin, 09.08.2010

Warsztat aktywnego poszukiwania pracy z IPD

 

W dniach od 02 sierpnia 2010 roku do 09 sierpnia 2010 roku uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej w Sielcu brały udział w warsztacie aktywnego poszukiwania pracy z IPD. Celem warsztatów prowadzonych w świetlicy wiejskiej w Sielcu była identyfikacja oczekiwań uczestniczek zajęć. W trakcie warsztatów beneficjentki  projektu mogły poznać metody i techniki poszukiwania pracy, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz redagowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyjęcie do pracy. Ponadto każda uczestniczka warsztatów  miała opracowany Indywidualny Plan Działania zawierający m.in. diagnozę stanu wyjściowego, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, zainteresowań, trudności zawodowych, rozpoznanie celów zawodowych i strategię działania określającą  szczegółowy sposób realizacji założonych celów zawodowych.

 

 • Uczestniczka warsztatów otrzymuje certyfikat
 • Uczestniczki warsztatów podczas pracy z materialami szkoleniowymi
 • Uczestniczki warsztatów siedzą przy stole podczas pracy z załączonymi materiałami szkoleniowymi

 


 

Żnin, 20.08.2010

Spotkanie integracyjne

 

W dniu 20 sierpnia 2010 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym w Skarbnicach odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników kolejnej edycji projektu, członków ich rodzin i zaproszonych gości. Podczas spotkania w trakcie  wspólnej zabawy wszyscy uczestnicy mogli się lepiej poznać oraz skorzystać z przygotowanych dla nich gier sportowych na świeżym powietrzu.

 

 • Starszy mężczyzna przygotowuje wiatrówkę do oddania strzału
 • Uczestnicy spotkania stojący z dziecmi w dwóch kolejkach na trawie
 • Uczestniczki spotkania z dziećmi podczas luźnej rozmowy stojący na trawie
 • Zabawa z dziećmi na boisku do gry w siatkówkę plażową

 


 

Żnin, 04.09.2010

Wycieczka Gdańsk – Sopot

 

W dniu 29 lipca 2010 roku oraz w dniu 03 września 2010 roku uczestnicy kolejnej edycji projektu systemowego pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” brali udział w jednodniowej wycieczce do Gdańska i Sopotu. Uczestnicy projektu w trakcie wycieczki zwiedzili wraz z przewodnikiem centrum Gdańska, podziwiali eksponaty zgromadzone w Muzeum Bursztynu, płynęli statkiem na Westerplatte, uczestniczyli w koncercie organowym w katedrze w Oliwie oraz zwiedzali Sopot.

 

 • Kilka uczestniczek wyjazdu stoi na tle łodzi wycieczkowej
 • Uczestnicy wycieczki podczas zwiedzania Sopotu
 • Zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu na tle Fontanny Neptuna w Gdańsku

 


 

Żnin, 29.09.2010

„Szkoła dla Rodziców” – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

 

W dniach od 20 września 2010 roku do 29 września 2010 roku uczestnicy projektu będący jednocześnie rodzicami uczestniczyli w treningu kompetencji społecznych - „Szkoła dla Rodziców”. Jest to program zajęć warsztatowych, który ma na celu opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych takich jak: nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy, uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach, mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka, umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania, wyrażania rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.

 

 • Uczestniczki Szkoły dla rodziców siedzące w sali w trakcie zajęć

 


 

Żnin, 07.10.2010

Kurs kreowania własnego wizerunku

 

W dniach od 04 października 2010 roku do 07 października 2010 roku uczestnicy projektu brali udział w kursie kreowania własnego wizerunku. W trakcie zajęć poznali miedzy innymi techniki autoprezentacji i wywierania wpływu, budowania efektywnego wizerunku własnej osoby, uczyli się doboru garderoby do typu urody i osobowości oraz profesjonalnego ubioru do pracy.

 

 • Przygotowanie do kursu
 • Uczestnicy kursu słuchaja prelekcji
 • Zajęcia praktyczne w ramach kursu

 


 

Żnin, 20.10.2010

Trening umiejętności społecznych - Trening Zastępowania Agresji

 

W dniach od 11.10.2010 roku do 19.10.2010 roku 21 uczestników projektu systemowego pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” uczestniczyło w Treningu zastępowania agresji. Trening obejmował ćwiczenia umiejętności i zachowań prospołecznych, zasad etycznych, naukę efektywnej komunikacji i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Podczas zajęć ćwiczone były umiejętności radzenia sobie z uczuciami, ze stresem oraz alternatywne zachowania dla agresji i trening kontroli złości.

 

 • Wręczenie certyfikatów, jeden z uczestników kursu otrzymuje Certyfikat
 • Wręczenie certyfikatów, jedna z uczestniczek kursu otrzymuje Certyfikat
 • Wręczenie certyfikatów, uczestnik kursu otrzymuje Certyfikat