Rozmiar czcionki:

Wzory dokumentów

 

 

Wniosek 2017-2018 - 1-3 dzieci

 

 

 

Wniosek 2017-2018 - 1-7 dzieci

 

 

 

Wzór-zaświadczenie o dochodzie

 

      

Wzór-oświadczenia-o-pozostawaniu-bez-pracy-

 

 

                     

Wzór-upoważnienia

 

 

 

Rozmiar czcionki:

                         Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:
1)    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm),


2)    Uchwała Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie

       regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych

       na terenie gminy Żnin


3)    Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r.

        pdf

 Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm), obowiązujący od 1 września 2017

       

pdf

Uchwała nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  

 zamieszkałych na terenie gminy Żnin

 

pdfZałącznik do uchwały nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. -

                 katalog wydatków kwalifikowanych

 

Kadra i kontakt

Główny specjalista
mgr Zofia Tylak

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów szkolnych,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
I piętro - pokój nr 7

tel. (52) 30-32-910

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla

    dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia

    kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu

    ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia;

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych

    dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia

    18 roku życia;

 

 Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Gminy Żnin,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

   (514 zł).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale

     przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym

    wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole

    w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

  a) płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj., czesne za naukę w szkole,

      korepetycje, kursy języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka pływania,

      nauka tańca, karate, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne

      (np. teatr, kino, muzeum itp.), koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę” - na podstawie zaświadczenia

      ze szkoły o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza

      oraz koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych tj. czesne i zakwaterowanie.

2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

    a) zakup podręczników tj: podręczniki, ćwiczenia, lektury, vademecum, kompendium, słowniki,

        kodeksy, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne,

        mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym,

    b) pomoce dydaktyczne i przybory szkolne: tj. komputer/monitor komputerowy/notebook

        /laptop/tablet/drukarka/skaner (1 szt. na rok szkolny), programy multimedialne i edukacyjne,

        nośniki danych (płyty CD, pendrive), podzespoły do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki,

        głośniki, kamera do komputera), koszty naprawy lub modernizacji komputera, papier i tusz/toner

       do drukarki, mikroskopy, kalkulatory, piórnik, artykuły szkolne np. bloki, flamastry, kredki, pędzle,

       farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole,

       papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne,

       plastelina, modelina, okładki na zeszyty, książki i ćwiczenia oraz inne przybory związane z zajęciami

       szkolnymi,

    c) biurko do nauki, krzesło lub fotel do biurka, lampka szkolna na biurko, -po 1 szt. na rok szkolny,

    d) tornister lub plecak szkolny lub torba szkolna oraz worek na obuwie na zajęcia wychowania

        fizycznego, -po 1 szt. na rok szkolny,

    e) instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte

        zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie)

        lub do szkoły muzycznej- 1 szt. na rok szkolny,

    f) sprzęt sportowy w przypadku uczniów klas sportowych,

    g) audiobooki z nagraniami lektur szkolnych lub ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę

        popularnonaukową i czytników ebooków, 1 szt. na rok szkolny,

    h) pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wystawionego na jedną z osób będących w składzie

        rodziny,

    i) opłata za zakup/dzierżawę urządzeń dostępowych: modemów, routerów oraz opłata za instalację

       Internetu,

    j) strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego:

       - spodenki sportowe (gimnastyczne) - po 1 szt. na 1 semestr,

       - koszulki sportowe (gimnastyczne) - po 2 szt. na 1 semestr,

       - dresy lub spodnie sportowe i bluza sportowa po 1 szt. na 1 semestr,

       - obuwie sportowe typu tenisówki lub halówki lub trampki lub adidasy -po 1 parze na 1 semestr:

       kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może być większa niż 250,00 zł

       na okres od września do grudnia danego roku szkolnego oraz 250,00 zł na okres od stycznia

       do czerwca danego roku szkolnego.

      W przypadku uczniów szkół sportowych lub klas sportowych kwoty te wynoszą odpowiednio

      400,00 zł,

    k) strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie - po 1 szt. na rok szkolny,

    l) strój apelowy (dla dziewcząt biała bluzka wizytowa, spódnica wizytowa, a dla chłopców biała koszula

       wizytowa i spodnie wizytowe lub garnitur) – po 1 szt. na rok szkolny,

    ł) strój wymagany do praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć

       praktycznych (poparte zaświadczeniem ze szkoły lub od pracodawcy o zasadności zakupu),

    m) mundury/mundurki szkolne wymagane przez szkołę (na podstawie zaświadczenia ze szkoły),

    n) okulary korekcyjne (należy przedłożyć fakturę VAT wraz ze zleceniem wystawionym na ucznia przez

        lekarza- okulistę).

3. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem

    zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):

   a) dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne

       miesięczne bądź kwartalne),

   b) czesne i zakwaterowanie w internacie, bursie i stancji – za okres, w którym realizowana jest nauka.

   Jeżeli uczeń otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie kwota

   wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych,

   a kwotą dodatku.

Dopuszcza się możliwość rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu

wydatkami, pod warunkiem, że stanowią one wydatek edukacyjny potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

 

Faktury, rachunki, dowody wpłat KP, bilety miesięczne oraz zaświadczenia muszą być wystawione

imiennie na rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia.

Istotne jest także aby np. tornister, plecak, spodenki, koszulki, dresy, spodnie, bluza itp. miały adnotacje

,,szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma przymiotnika „szkolne lub sportowe” w nazwie

umieszczonej na fakturze, to może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i podpis.

Faktury tylko z nazwą odzież sportowa nie będą uznawane.

W przypadku zakupu obuwia sportowego, na fakturze musi być wpisana nazwa typu: tenisówki, halówki, trampki, adidasy.

Faktury tylko z nazwą obuwie sportowe nie będą uznawane. Strój sportowy może być zakupiony tylko

w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.

Dopuszcza się możliwość zakupu używanych podręczników. W sytuacji kupna używanych

podręczników od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można

udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy

konstrukcyjne do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzoną.

 

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: odzież i obuwie do codziennego

noszenia, opłacenie komitetu rodzicielskiego (Radę Rodziców), ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia

w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka),

opracowania i ściągi, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, obozy i zimowiska rekreacyjne,

namioty, śpiwory, regały na książki, stojaki na płyty, torby na kółkach oraz koszty umowy zlecenia

i umowy o dzieło za udzielanie korepetycji.

WAŻNE:

Faktury dotyczące abonamentu internetowego oraz bilety autobusowe uznawane będą za okres od września

do czerwca danego roku szkolnego.

Faktury za zakup podręczników oraz pozostałych artykułów uznawane będą za okres od lipca

do czerwca danego roku szkolnego.

Faktury za zakup stroju sportowego rozliczyć należy wyłącznie: za pierwszy semestr w okresie

do grudnia danego roku szkolnego, a za drugi semestr do czerwca danego roku szkolnego.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

1) Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku kalendarzowym określa suma kwoty

    wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne

    uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie

    oświaty.

2) W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej:

 • I grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi do 30% kryterium dochodowego;
 • II grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 30% do 60% kryterium dochodowego;
 • III grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego.

3) Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się

   o stypendium do odpowiedniej grupy dochodowej określonej w ust. 2 i przedstawia się następująco:

 

 • I grupa: otrzymuje od 80% - 200% kwoty bazowej;
 • II grupa: otrzymuje od 80% - 150% kwoty bazowej;
 • III grupa otrzymuje od 80% - 120% kwoty bazowej.

4. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od liczby złożonych

    wniosków, wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz sytuacji materialnej

    wnioskującego przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów kryterium

    społecznego, o którym mowa w art. 90d ust. 1.

 

WNIOSEK

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

Rozmiar czcionki:

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia 2015.12.21 ze zm),
 • Uchwały Nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
  na terenie Gminy Żnin,
 • Uchwały Nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia 2015.12.21) - plik PDF rozmiar 1,13 MB

 

Uchwała Nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 196 kb.

 

Uchwała Nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 194 kb.

 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Gminy Żnin,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1) Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole wramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

 • płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj., czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, wtym na basenie, nauka tańca, karate, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum itp.), koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,- na podstawie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza.

2) Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

 • zakup podręczników tj: podręczniki, ćwiczenia, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, kodeksy, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym,
 • pomoce dydaktyczne i przybory szkolne: tj. tornister (plecak szkolny),torba szkolna, komputer, laptop, tablet, drukarka, oprogramowanie, programy multimedialne, nośniki danych(płyty CD, dyskietki, pendrive), części do komputera(mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki,kamera do komputera), koszty naprawy komputera,piórnik, artykuły szkolne(np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.), biurko do nauki, krzesło lub fotel do biurka, lampka na biurko,
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wystawionego na jedną z osób będących w składzie rodziny,
 • odzież sportowa: spodenki sportowe (gimnastyczne), koszulki sportowe (gimnastyczne), getry, dresy, spodnie sportowe, bluza sportowa, obuwie sportowe (tenisówki, halówki, trampki, adidasy), strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie,
 • strój galowy wymagany przez szkołę, przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),
 • okulary korekcyjne (należy przedłożyć fakturę VAT wraz ze zleceniem wystawionym na ucznia przez lekarza- okulistę).

3) Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):

 • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne miesięczne bądź kwartalne),
 • czesne i zakwaterowanie w internacie, bursiei stancji.

Jeżeli uczeń otrzymuje ztego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie kwota wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a kwotą dodatku.

 

Faktury, bądź rachunki, muszą być wystawione imiennie na rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotacje ,,szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów.

Jeżeli zakupiony towar nie ma przymiotnika „szkolne lub sportowe” w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacenie komitetu rodzicielskiego (Radę Rodziców), ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego(np. studniówka), opracowania i ściągi, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, obozy i zimowiska rekreacyjne, namioty, śpiwory, regały na książki, stojaki na płyty.

 

W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzoną.

 

WAŻNE:

Uwzględniane będą faktury wystawione od 1 lipca 2016 r.


WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

1) Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku kalendarzowym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2) W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej:

 • I grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi do 30% kryterium dochodowego;
 • II grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 30% do 60% kryterium dochodowego;
 • III grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego.

3) Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się o stypendium do odpowiedniej grupy dochodowej określonej w ust. 2 i przedstawia się następująco:

 • I grupa: otrzymuje od 80% - 200% kwoty bazowej;
 • II grupa: otrzymuje od 80% - 150% kwoty bazowej;
 • III grupa otrzymuje od 80% - 120% kwoty bazowej.

4. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od liczby złożonych wniosków, wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz sytuacji materialnej wnioskującego przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów kryterium społecznego, o którym mowa w art. 90d ust. 1.

 

WNIOSEK

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.