Rozmiar czcionki:

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Osoby uprawnione od 1 września 2020 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. zamieszkują na terenie Gminy Żnin,
  2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
  3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego (528 zł).

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

  1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
  2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
  3. studentom szkół wyższych i licencjackich. 

 

Uchwała Nr XII_127_2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 06 września 2019 r, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 1,00 MB.

 

Uchwała nr XXXIV_400_2017 Rady Miejkiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 1,95 MB.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 r - plik PDF rozmiar 477 kb.

Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 r - plik PDF rozmiar 499 kb.

Rozmiar czcionki:

Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

 

 


Wniosek o przyznanie świadczenia 1-3 dzieci - plik PDF rozmiar 605 kb.

 

 


Wniosek o przyznanie świadczenia 1-7 dzieci - plik PDF rozmiar 630 kb.

 

 


 


Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - plik PDF rozmiar 176 kb.

 

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie z działalności - plik PDF rozmiar 855 kb.

 

 
Zaświadczenie o dochodzie - plik PDF rozmiar 348 kb.

 


  
Druk rozliczenia faktur - plik PDF rozmiar 133 kb.

 


Rozmiar czcionki:

Kadra i kontakt

 

Główny specjalista
Zofia Tylak
tel. 789 869 087
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów szkolnych,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
I piętro - pokój nr 7