Rozmiar czcionki:

Dodatek elektrczyny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 1 grudnia br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną:

 1. pompa ciepła,
 2. ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

 

Żródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 1 lutego 2023 r.:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter), w godzinach pracy Ośrodka
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - pobierz plik PDF rozmiar 353 kb.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku elektrycznego - pobierz plik PDF rozmiar 109 kb

 

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. 

"Świadczenie usług schronienia w formie noclegowni dla osób bezdomnych"

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 177 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 628 kb.

Wzór umowy MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 480 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 218 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. 

"Świadczenie usług schronienia..."

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 819 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 417 kb.

Wzór umowy MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 279 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 261 kb.

Rozmiar czcionki:

Akcja "Podziel się rowerem"

 

Pracownicy i uczniowie Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie sukcesywnie przywracają sprawność techniczną rowerom otrzymanym od darczyńców. Następnie przekazują je nowym właścicielom chcącym korzystać z tego coraz bardziej powszechnego i oszczędnego środka transportu. Akcja cieszy się dużym powodzeniem i jeszcze większym zadowoleniem u kolejnych użytkowników naprawionych jednośladów.

W dniu 08.11.2022 r. Pan Krystian Adamczyk - kierownik Warsztatów szkolnych, w imieniu wszystkich zaangażowanych w cykliczną już Akcję „Podziel się rowerem”, przekazał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 6 rowerów, które bezpośrednio trafią do osób potrzebujących.

 

Serdecznie Dziękujemy!

 • rower_1b
 • rower_2b
 

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie – informacja o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Żnin informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy Gminy Żnin zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, w dniach od 7.11.2022 do 10.11.2022 r. mogą złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1. Wyznaczony termin podany został w celu wstępnej weryfikacji liczby osób zainteresowanych.

 

Wzór wraz z załącznikami dostępne do pobrania:

 1. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1, w godzinach urzędowania.
 2. Pobierając plik: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - pobierz plik PDF rozmiar 186 kb.

 

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Zgodnie z przygotowanym przez resort aktywów państwowych rozporządzeniem ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

 

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Żnin można otrzymać:

 1. Dzwoniąc na nr telefonu: 789 869 094
 2. Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie (w godzinach od 7.30-15.30)

Rozmiar czcionki:

Mieszkańcy Gminy Żnin !

 

Wasze wnioski o dodatek węglowy oraz wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wprowadzamy na bieżąco do systemu, aby nie było opóźnień w wypłatach – stojących po naszej stronie.

Zapotrzebowanie na wypłatę dodatków złożyliśmy bezzwłocznie i czekamy.

 

Po otrzymaniu środków finansowych, natychmiast przystąpimy do wypłat.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. (52) 30 32 910

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 •     dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 •     osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 •     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LISTOPAD i GRUDZIEŃ 2022 r.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 
 • 21.11.2022 r.
 • 20.12.2022 r.

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 22.11.2022 r.
 • 21.12.2022 r.

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 26 września br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter), w godzinach pracy Ośrodka
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz plik PDF rozmiar 369 kb.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz plik PDF rozmiar 107 kb

 

 

Wskazówki_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_dla_gospodarstw_domowych - pobierz plik PDF rozmiar 185 kb

 

Rozmiar czcionki:

Apel do mieszkańców Gminy Żnin

 

Apel do mieszkańców Gminy Żnin

Rozmiar czcionki:

Od dziś, 18 sierpnia, można składać wnioski o dodatek węglowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 18 sierpnia br. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP
 • tradycyjnie (papierowo) – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 Budynek A (parter), w godzinach pracy ośrodka.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku węglowego należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - plik PDF rozmiar 344 kb.

 

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego - plik PDF rozmiar 106 kb

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

Plakat AOON 2021m        Plakat AOON 2022m

Plakat senior 3 

Plakat senior 2022m