Rozmiar czcionki:

UWAGA JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

 

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, ze w ramach „ Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przez 5 dni, tj.

20.02.2023r. do 24.02.2023r. pełnione będą dyżury prokuratora.

 

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00- 15:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Spokojnej 24.

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https/bip.ms.gov.pl/pl/działalność/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitencjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/;

Rozmiar czcionki:

Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

 

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r. wynosił 0%.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

 

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
 • wnioskodawcą może być osoba, która jest tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

 

Jak otrzymać dodatek do gazu:

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 • wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej budynek A (wejście od strony podwórza) urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. w Żninie obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie budynek A (wejście od strony podwórza), pok. nr 1 - w  godzinach pracy MOPS-u. tel. kontaktowy: 789-869-094
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

 

§ Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 z późn.zm.)

 

Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT - plik PDF rozmiar 485 kb.

Rozmiar czcionki:

Informacja - dodatek węglowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że wypłata przyznanych dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po przekazaniu środków finansowych do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie – informacja o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 19 stycznia 2023 r. będzie wydawał 

 

Informacje o spełnieniu warunków uprawniających do preferencyjnego zakupu paliwa stałego

 

Mieszkańcy Gminy Żnin zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, mogą złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1. 

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne do pobrania:

 1. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1, w godzinach urzędowania.
 2. Pobierając plik: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - pobierz plik PDF rozmiar 186 kb.

 

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Żnin można otrzymać:

 1. Dzwoniąc na nr telefonu: 789 869 094
 2. Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie (w godzinach od 7.30-15.30)

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW

STYCZEŃ 2023 r.


 

13.01.2023 r. - zasiłek stały przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie


13.01.2023 r. - Fundusz Alimentacyjny przelewy na konta bankowe


16.01.2023 r. - zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek celowy w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie


20.01.2023 r. - Świadczenia rodzinne przelewy na konta bankowe


23.01.2023 r. - Świadczenia rodzinne wypłata w kasie


26.01.2023 r. - zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek celowy w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

znaki strona www3

Cyfrowe Kluby Seniora

 logo cks3

Gmina  Żnin przystąpiła do konkursu "Cyfrowe Kluby Seniora‘’ ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji zgodnie z art. 12 f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje Beneficjentowi dotację celową na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, zwanego dalej „Projektem”. Konkurs skierowany był do placówek typu ,,Senior+”, w tym Dzienne Domy, "Senior +” i Kluby ,,Senior +”, którego celem jest doposażenie placówek w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł, za którą zostało zakupionych 5 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Laptopy zostały przekazane seniorom z Dziennego Domu „Senior+” w Żninie dnia 9 stycznia 2023 roku.

Technologie cyfrowe pomagają w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach. Dlatego tak ważne jest edukowanie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych oraz w zakresie poznawana nowych możliwości, a także nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, aby wykorzystywać go do rozwiązania problemów i poprawić funkcjonowanie w obecnym świecie. Ponadto niezwykle ważne jest edukowanie seniorów w zakresie poznawania zagrożeń i cyberbezpieczeństwa każdego użytkownika.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

 "Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji"

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.”

Rozmiar czcionki:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

asd

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.  

Celem głównym w ramach Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1320,00 zł (netto) w przypadku rodziny .

       Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ Podprogram 2021 Plus, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych            w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 04.01.2023 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2021 obejmuje:

- powidła śliwkowe 0,3 kg,

- makaron jajeczny 2 kg,

- mleko UHT 2 l,

- szynka wieprzowa mielona 0,9 kg,

- cukier biały 2 kg,

- olej rzepakowy 2 l.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 Plus do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.13.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 1364 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.13.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 81 kb.

Rozmiar czcionki:

Dodatek elektrczyny

1460x616 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 1 grudnia br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną:

 1. pompa ciepła,
 2. ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

 

Żródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 1 lutego 2023 r.:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter), w godzinach pracy Ośrodka
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - pobierz plik PDF rozmiar 353 kb.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku elektrycznego - pobierz plik PDF rozmiar 109 kb

 

Instruktaż Jak wypełnić_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe - pobierz plik PDF rozmiar 173 kb

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 •     dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 •     osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 •     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

Plakat AOON 2021m        Plakat AOON 2022m

Plakat senior 3 

Plakat senior 2022m