Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 

GRUDZIEŃ 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

16.12.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

18.12.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

17.12.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

19.12.2019 r.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ


LISTOPAD 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

21.11.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

25.11.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

22.11.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

26.11.2019 r.

Rozmiar czcionki:

101. Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

11.11.2019

Rozmiar czcionki:

logo mrpipsv2

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019


Program "Opieka wytchnienieniowa - edycja 2019, zwany dalej "Programem" kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Gmina Żnin na dofinansowanie realizacji zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019  pozyskała z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w łącznej kwocie 39.000zł co stanowi 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

W 2019 roku środki finansowe przeznaczone są na świadczenie usług opieki wytchnieniowej  w formie pobytu dziennego skierowanego do członków rodzin  lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Opieka wytchnieniowa w wymiarze 240 godzin realizowana  jest bezpłatnie u osób których dochód nie przekracza 350 % obowiązującego od dnia 1 października 2018 roku kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej należy składać w MOPS w Żninie, pokój nr 14.

Więcej informacji o Programie można uzyskać w Dziale Usług Opiekuńczych MOPS w Żninie pod numerem telefonu (52) 3032916

 

Do złożonego wniosku należy dołączyć:

  • klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • kartę oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel.

 


Wniosek o przyznanie opieki wytchnieniowej w Gminie Żnin dla członka rodziny sprawującego bezpośrednią nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności - plik PDF rozmiar 803 kb. 


Załącznik nr 1 - Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BARTHEL - plik PDF rozmiar 199 kb.

 

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych - plik PDF rozmiar 614 kb.