Rozmiar czcionki:

STOP PRZEMOCY

 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć – międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zaczyna się co roku 25 listopada(Dzień przeciw przemocy wobec Kobiet) a kończy 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka).

W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej dla wszystkich osób zainteresowanych: zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy jak również świadków przemocy zapraszamy do zapoznania się z ofertą wparcia specjalistycznego realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

STOP_PRZEMOCY_ulotka_2023.jpg

Rozmiar czcionki:

Zyczenia DPS 2023 

Rozmiar czcionki:

logo_gora.jpg

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS - PODPROGRAM 2023.

     W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żninie informuję,  że prowadzona będzie dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.   
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności proszone są o zgłaszanie się, od dnia 08.11.2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2023 obejmuje:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • dżem truskawkowy 1,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 0,96 kg
 • groszek z marchewką 1,6 kg

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny świderki 2,5 kg,
 • mąka pszenna 4 kg,
 • kasza jęczmienna 1,5 kg,
 • płatki owsiane 1 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg
 • kawa zbożowa rozpuszczalna 0,4 kg

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 6 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,2 kg

4. Artykuły mięsne:

 • szynka wieprzowa mielona 1,2 kg,
 • szynka drobiowa 1,2 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • szprot w oleju 0,68 kg

5. Cukier:

 •  cukier biały 4 kg

6. Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4 l

7. Dania gotowe:

 • fasolka po bretońsku 1,5 kg

 

Środki towarzyszące

     Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących  zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących. Przez działanie w ramach środków towarzyszących w Programie rozumie się działanie wykraczające poza dystrybucję żywności lub podstawowej pomocy materialnej, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przyczynienie się do wyeliminowania ubóstwa, takie jak kierowanie osób do służb świadczących usługi społeczne i zdrowotne, w tym wsparcie psychologiczne, lub świadczenie takich usług, udzielanie stosownych informacji na temat usług publicznych lub udzielanie porad dotyczących gospodarowania budżetem domowymi inne.

Rozmiar czcionki:

Podziel się rowerem

 

W dniu 12 października 2023 nauczyciele zawodu i uczniowie Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie, zaangażowani w cykliczną Akcję „Podziel się rowerem”, przekazali do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie  8 rowerów, które w dniu bezpośrednio trafiły do osób potrzebujących. To już trzeci raz społeczność warsztatów przekazała do tutejszego Ośrodka sprzęt, który znalazł nowych użytkowników i właścicieli chcących korzystać z tego coraz bardziej powszechnego i oszczędnego środka transportu. Przedsięwzięcie niewątpliwie wskazuje na wrażliwość nauczycieli, jak również młodego, uczącego się  pokolenia na kwestie społeczne, którym wspólnie staramy się wyjść naprzeciw.

Serdecznie Dziękujemy! 

 

 • rower_2023_2

Rozmiar czcionki:

Międzynarodowy dzień mediacji - 19 października 2023

 

MEDIACJE_2023_mm.jpg

 

Dodatkowych informacji można uzyskać:

Ulotka - plik PDF rozmiar 1.65 MB

 

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – umowa zlecenie

1. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • termin świadczenia usług 09.2023r.-12.2023r.
 • forma świadczenia usługi : umowa zlecenie,
 • miejsce świadczenia usługi – praca na terenie Miasta i Gminy Żnin (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej).

2. Asystentem mogą zostać osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

4. Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • nieposzlakowana opinia.

5. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe;
 • w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • pisemna informacja  o niefigurowaniu w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
 • podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 – lecia 36, 88- 400 Żnin osobiście lub przesłać pocztą.
 • Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

                                                                                                               
Dyrektor MOPS w Żninie
Łukasz Piotrowski
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 104.09kb

 

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2023/2024

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Osoby uprawnione od 1 września 2023 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Gminy Żnin,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego (600 zł).

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 3. studentom szkół wyższych i licencjackich. 

 

Uchwała Nr XII_127_2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 06 września 2019 r, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 1,00 MB.
Uchwała nr XXXIV_400_2017 Rady Miejkiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 1,95 MB.
Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 r - plik PDF rozmiar 477 kb.
Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 r - plik PDF rozmiar 499 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

popz 2021

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus, będą wydawane w dniach:

 

od 20 do 21 lipca 2023 r.
w godz. od 8:00 do 15:00
w magazynie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Mickiewicza 22; 88-400 Żnin

 

Dnia 20 lipca 2023 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,

Dnia 21 lipca 2023 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

W miesiącu lipcu  wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny,
 • mleko UHT,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy

 WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie Uoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

logo_MRiPS_czarne.jpg

 

Gmina Żnin przystąpiła  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 46690,00zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej  całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym zostanie objętych 10 osób w formie pobytu  całodobowego  przez maksymalnie 14 dni oraz  3 osoby przez maksymalnie 7 dób.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  lub  orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu

członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad  osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane

 • w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody - Leśny Dom Seniora Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa.
 • Limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych  ze środków  Funduszu Solidarnościowego  przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 14 dni w roku.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności oraz wymagają wysokiego poziomu wsparcia i jest dokonywana na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM oraz stale przebywają w domu i nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu

 • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć

Mieszkańcy Gminy  Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają i dostarczają do Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 – lecia 36:

 1. karta zgłoszenia  do Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023 (zał. nr 5),
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 3. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (zał. nr 1 do karty zgłoszenia do Programu) – wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka
 4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (przez osobę niepełnosprawną i jej opiekuna) zał. nr 2
 5. oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej (zał. nr 4 do karty zgłoszenia)

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 -lecia 36 pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka od 7:30 do 15:30 lub drogą elektroniczną na platformie ePUAP: mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych informacji o możliwości otrzymania wsparcia w ramach programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" - plik PDF rozmiar 594.86 kb
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej - plik PDF rozmiar 618.47 kb
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 567.37 kb
Klauzula informacyjna RODO - plik PDF rozmiar 602.43 kb
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - plik PDF rozmiar 956.59 kb
Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej -plik PDF rozmiar 463.86 kb

Rozmiar czcionki:

PROGRAM "OPIEKA 75+" na 2023 rok

 

75_plus.jpg

 

Gmina Żnin ze środków budżetu państwa w ramach Programu "Opieka 75+" na 2023 rok otrzymała dotację celową w wysokości 493718,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej  zgodnie z zapisami Programu "Opieka 75+" na 2023 rok.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wynosi - 822863,00zł.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, przy czym wydatki kwalifikowane dotyczą:

 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023,
 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone,
 • dofinansowania do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Rozmiar czcionki:

Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa

LGD_plakat.jpg

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa informuje, że ruszył nabór do projektu pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób do 31.10.2023r.

W ramach projektu animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa będzie realizowana w zakresie 2 typów projektu : Centra Aktywności Lokalnej oraz Animacja społeczności lokalnej.

W ramach pierwszego zakresu powstanie 6 Centrów Aktywności Lokalnej (w każdej gminie po 1 centrum), które będą realizowały zajęcia w zakresie realizacji warsztatów mających na celu zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi i rozwój lokalny. Na warsztatach uczestnicy będą zdobywać doświadczenie związane z możliwościami podniesienia umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi, metod i źródeł do organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń dla lokalnej społeczności tj. możliwości i zalety płynących z tworzenia prężnego działania w zakresie sektora pozarządowego, możliwości i źródeł poszukiwania środków finansowych na realizację zadań dla mieszkańców. Część zajęć będzie praktyczna i będzie polegała na wypełnianiu wniosków o pozyskanie takich środków. Do Centrów Aktywności Lokalnej szukamy 90 chętnych osób.

W ramach zakresu Animacja społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń z terenu LGD zostanie przeprowadzony panel zajęć sportowych. Nie zabraknie również promowania zdrowego stylu życia oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców poprzez realizację wydarzeń, podczas których prowadzone będą działania uświadamiające i profilaktyczne związane z zasadami zdrowego odżywiania, roli aktywności fizycznej. Do Animacji społeczności lokalnej szukamy 60 osób chętnych.

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.lgd-paluki.pl. Dokumenty można składać bezpośrednio w biurze projektu, pocztą tradycyjną i podczas spotkań rekrutacyjnych.

Głównym kryterium rekrutacji jest zamieszkanie na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Drugim kryterium rekrutacji jest wiek powyżej 15 r. ż. W przypadku dzieci należy złożyć oświadczenie opiekuna prawnego. Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR.

Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do siedziby biura LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie, do kontaktu telefonicznego 609 996 155 lub wiadomości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Rozmiar czcionki:

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

ZMIANA  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie uprzejmie informuje,  że w dniu 15 maja 2023 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 PLUS w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego  do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 410,00 zł w przypadku osoby  w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021 PLUS, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Osoby, które już zgłosiły się do tutejszego Ośrodka otrzymają pomoc w ramach programu na podstawie dotychczas wypełnionego skierowania.

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem usług asystencji osobistej jest:

 • dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
 • zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Skorzystać z usług asystencji osobistej mogą następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin.
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystencji osobistej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30 32 910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30.

Do pobrania poniżej wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  edycja 2023 - plik PDF rozmiar 604.85 kb
  Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - plik PDF rozmiar 104.09 kb- plik PDF rozmiar 696.85 kb
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - plik PDF rozmiar 558.27 kb kb
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - plik PDF rozmiar kb439.53 kb

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej.

1. Asystentem mogą zostać osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

3. Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • nieposzlakowana opinia.

4. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe;
 • w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • pisemna informacja  o niefigurowaniu w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
 • podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin od pon. – pt. w godzinach 7:30-15:30 - rekrutacja prowadzona w sposób ciągły i będzie trwała do momentu rozdysponowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: (52) 30-32-910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
                                                                                                               
Dyrektor MOPS w Żninie
Łukasz Piotrowski
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 104.09kb

 

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
  senior_plus_m.jpg