Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 będą wydawane w dniach:


od 20 do 22 lipca 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 20 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 21 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 22 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu lipcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- koncentrat pomidorowy
- Powidła śliwkowe
- szynka drobiowa
- makaron jajeczny
- mleko UHT

WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przystąpił  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej. Program  jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 37.800,00 zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, zostanie objętych 10 osób.                                                                                                

Cel  Programu:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków  rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość  uzyskania czasowej pomocy  w formie usługi opieki  wytchnieniowej.

Adresaci Programu:

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane:

 • w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody - Leśny Dom Seniora Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa.
 • lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
 • limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż  14 dni w roku.
 • w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność  sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i wymagają wysokiego poziomu wsparcia i jest dokonywana na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych  kryteriów oceny - Skali FIM.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gminy Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają i dostarczają do MOPS w Żninie niżej wymienione dokumenty:

 1. karta zgłoszenia  do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022,
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 3. oświadczenie  opiekuna  osoby niepełnosprawnej (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
 4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (załączniki nr 2 i 3 do karty zgłoszenia do Programu),
 5. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 4 do karty zgłoszenia do Programu) – wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36 piętro II pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka od 7:30 do 15:30 lub
- drogą elektroniczną na platformie ePUAP: mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych informacji o możliwości otrzymania wsparcia w ramach programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie Opieka Wytchnieniowa (zał. nr 1) - plik PDF rozmiar 128 kb.

 

 

 RODO do programu OW (zał. nr 2) - plik PDF rozmiar 147 kb.

 

 

RODO do programu OW(zał. nr 3) - plik PDF rozmiar 180 kb.

 

 

Karta pomiaru (zał nr 4) - plik PDF rozmiar 221 kb.

 

 

Karta zgłoszenia do programu OW - plik PDF rozmiar 166 kb.

 

 

Karta rozliczenia - plik PDF rozmiar 151 kb.

 

 

 Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 331 kb.

Rozmiar czcionki:

PLAKAT ŻNIN FB

Rozmiar czcionki:

PROGRAM "OPIEKA 75+" na 2022 rok

plakat OPIEKA 75 2022 

 

Gmina  Żnin ze środków  budżetu państwa  w ramach Programu "Opieka 75+" na 2022 rok otrzymała dotację celową  w wysokości 333 600,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia  usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej zgodnie z zapisami Programu "Opieka 75+" w roku 2022.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 roku wynosi - 667 200,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych  w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku , przy czym  wydatki kwalifikowane dotyczą :

 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone  w ramach  programu  i będą kontynuowane  w roku 2022,
 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym  w roku 2022 te usługi nie były świadczone,
 • dofinansowania do zwiększenia  liczby  godzin usług opiekuńczych  dla osób  w wieku 75 lat i więcej. 

 

 

 Archiwum aktualności

 

logo 4

 

Plakat AOON 2021m        Plakat AOON 2022m

Plakat senior 3 

Plakat senior 2022m