Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do ogólnopolskiego badania dotyczącego potrzeb osób z niepełnosprawnościam

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu opinii osób z niepełnosprawnościami, które prowadzone jest na zlecenie PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych! To jedno z największych tego typu badań, jakie kiedykolwiek realizowano z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce.

Weź udział w ankiecie, rozmowie indywidualnej lub w rozmowie grupowej. W badaniu możesz wziąć udział Ty sam lub razem ze swoim opiekunem lub asystentem. Formę badania dopasujemy do Twoich możliwości i potrzeb. Twoja opinia jest ważna!

Skontaktuj się poprzez formularz: https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=858471&token=OzN3357&newtest=Y

Serdecznie zapraszamy!

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację badania ze strony wykonawcy:

  • Natalia Pizło, tel. 789 362 649, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie potrzeby zweryfikowania informacji odnośnie badania możliwy jest kontakt z przedstawicielem ze strony Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:

  • Krzysztof Kanabaj, tel. 883 847 974, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Grzegorz Żuchowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie w realizacji badania. Jego powodzenie zależy w dużej mierze od Państwa uczestnictwa.


Rozmiar czcionki:

logo_gora.jpg

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS - PODPROGRAM 2023.

     W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żninie informuję,  że w ramach  prowadzonej dystrybucji artykułów spożywczych - Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, zmianie uległy kryteria dochodowe.

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności proszone są o zgłaszanie się, w godzinach od 7.30 do 15.30, do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczeni

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.


Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

logo_male.jpg

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Gmina Żnin przystąpiła  do realizacji zadania  w  ramach  resortowego Programu Ministerstwa  Rodziny Pracy  i Polityki  Społecznej „Opieka  wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 54880,00zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego zostanie objętych 11 osób.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad  osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która  wymaga stałej  opieki  w zakresie potrzeb życia codziennego i sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Wsparciem w ramach programu zostanie objętych 8 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ze wskazaniem co najmniej  dwóch niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane

  • W Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach - Podobowice 49, 88-400 Żnin świadczącym  usługi wsparcia krótkoterminowego  w formie pobytu całodobowego.
  • Limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych  ze środków  Funduszu Solidarnościowego  przypadających na 1 uczestnika wynosi 14 dób.
  • W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności oraz wnioski osób, które nie korzystają ze wsparcia  asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 współfinansowanego ze środków publicznych Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnik Programu

  • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć

Mieszkańcy Gminy  Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają  i dostarczają do MOPS w Żninie do dnia 15 maja 2024 roku niżej wymienione  dokumenty:

  1. karta zgłoszenia do Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2024
  2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
  3. oświadczenie  opiekuna  osoby niepełnosprawnej (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
  4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024  przez osobę niepełnosprawną i członka rodziny, opiekuna osoby niepełnosprawnej (załączniki nr 2 do karty zgłoszenia do Programu).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żninie , ul. 700 -lecia 36  pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka  od 7,30 do 15,30 lub drogą elektroniczną na platformie ePUAP : mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych  informacji  o możliwości  otrzymania  wsparcia  w ramach  programu  udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych  Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116  lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" - plik PDF rozmiar 594.2 KB kb
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 365.18 kb
Klauzula informacyjna RODO - plik PDF rozmiar 448.24 kb
Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 566.61 kb


Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z wsparcia dla dziecka  w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 współfinansowanego ze środków publicznych  Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Usługi asystencji osobistej  polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Skorzystać z usług asystencji osobistej mogą następujące osoby:

  • Dzieci do ukończenia 16 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Żnin posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o  niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystencji osobistej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30 32 910 lub 789 869 117 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30.

 

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 26 kwietnia 2024r.

 

Do pobrania poniżej wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  edycja 2024 - plik PDF rozmiar 186.14 KB
  Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 183.16 KB
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 147.24 KB
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 131.54 KB

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozmiar czcionki:

Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

W ramach udziału w Akcji - „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zaplanowanej przez Komendę Powiatową Policji w Żninie w dniu 25 marca 2024, podnoszącej świadomość uczestników ruchu drogowego, mającej charakter edukacji publicznej i wpisującej się w profilaktykę oraz przeciwdziałanie skutkom spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz NSP, tutejszy Ośrodek przekazał do Komendy opaski i kamizelki odblaskowe, długopisy opatrzone hasłami profilaktycznymi, obrazkowe testy rowerowe dla dzieci, jednorazowe testy alkoholowe oraz ulotki i plakaty o tematyce związanej z ww. zjawiskami. Współpraca w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 nabiera charakteru cyklicznego działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia mieszkańców gminy Żnin oraz uczestników ruchu drogowego

 

  • IMG-20240403-WA0005

Rozmiar czcionki:

Centra Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością

 

 

W ramach działalności CIDON możesz uzyskać informacje m. in. na temat:

  • programów realizowanych przez PFRON oraz przez organizacje pozarządowe,
  • dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego,
  • likwidacji barier funkcjonalnych,
  • systemu orzecznictwa,
  • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,

i wiele innych.

W CIDON można ponadto:

  • skorzystać z usług specjalisty do spraw zarządzania rehabilitacją,
  • otrzymać skierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWIT),
  • uzyskać pomoc przy złożeniu wniosku o wypożyczenie technologii wspomagających.

W Ośrodku Wsparcia i Testów osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i przetestować sprzęt dostosowany do swojego rodzaju niepełnosprawności. W województwie kujawsko-pomorskim zorganizowano dwa Ośrodki Wsparcia i Testów:

  • w Bydgoszczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Granicznej 12, tel. 696 087 404,
  • w Toruniu w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90, tel. 697 677 027.

Centrum Informacyjno-doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością działa w Toruniu przy Oddziale PFRON, ul. Szosa Chełmińska 30, III piętro, pokój 316, telefon: 56 681 44 20 lub 56 681 44 22, 56 681 44 55.

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim są 3 punkty zamiejscowe CIDON:

  • w Bydgoszczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. M. Konopnickiej 18a, tel. 532-335-339; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • w Grudziądzu w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, ul. Parkowa 25, tel. 605-992-897; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • we Włocławku w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Łęgska 20, tel. 532-339-146; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do kontaktu także za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://cidon.pfron.org.pl

 

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami

 

111.jpg

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami.
Wypożyczać można z niej:

  • oprogramowanie i urządzenia wspierające komunikację alternatywną (m.in. tablety z oprogramowaniem Mówik, PCEye),
  • łóżka elektryczne,
  • podnośniki,
  • koncentratory tlenu,
  • urządzenia i technologie wspierające osoby z dysfunkcją słuchu (urządzenia i systemy wspomagające słyszenie, aparaty słuchowe),
  • urządzenia i technologie wspierające osoby z dysfunkcją wzroku (linijki brajlowskie, drukarki brajlowskie, powiększalniki, programy do translacji brajla na czarnodruk)
  • aparaty słuchowe,
  • wózki, napędy i skutery.

Warunkiem skorzystania ze sprzętu jest:

  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o umiarkowanym lub, znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 2 procent wartości wypożyczanego urządzenia.

Wnioski składa się elektronicznie przez stronę https://sow.pfron.org.pl/

Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

plakat AOON 2024 2m

 

Gmina Żnin przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 otrzymując dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1 071 813,96 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 071 813,96zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej  jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozmiar czcionki:

Dodatek osłonowy - ruszył nabór wniosków

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie  przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.
Wniosek będzie można złożyć maksymalnie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter) w podwórzu w godzinach pracy Ośrodka;
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin;
  • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP.

Dodatek osłonowy przyznawany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Jego wysokość wynosi:

  • w gospodarstwie jednoosobowym:              228,80 zł lub 286 zł
  • w gospodarstwie 2-3-osobowym:                343,20 zł lub 429 zł
  • w gospodarstwie 4-5-osobowym:                486,20 zł lub 607,75 zł
  • w gospodarstwie co najmniej 6-osobowym: 657,80 zł lub 822,25 zł

Wyższa z dwóch podanych kwot może zostać przyznana w sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dla kogo dodatek?

Dodatek osłonowy przysługuje mieszkańcom Gminy Żnin:

  • Osobom z obywatelstwem polskim, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i przebywają na jej terytorium
  • Cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i przebywają na jej terytorium - na podstawie odpowiednich dokumentów.

Dodatek można otrzymać, jeżeli dochód w 2022 r. nie przekracza:

  • w gospodarstwie jednoosobowym - kwoty 2100 zł netto miesięcznie;
  • w gospodarstwie wieloosobowym - kwoty 1500 zł netto miesięcznie.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji będzie umniejszony o tyle, o ile dane gospodarstwo go przekracza. Ale jeśli po zastosowaniu tej zasady wysokość dodatku byłaby niższa niż 20 zł - nie będzie on wypłacany.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

  • tel.: 789-869-121 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - plik PDF rozmiar 284.66 KB.

Rozmiar czcionki:

Diagnoza Zagrożeń Społecznych dla Gminy Żnin

 

Plakat A4 Diagnozy

 

Rozmiar czcionki:

INFORMACJA - DODATEK OSŁONOWY 2024r.

 

Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. zostanie opublikowany w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z przystąpieniem do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej.

1. Asystentem mogą zostać osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub;
  • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

3. Dodatkowe wymagania:

  • dyspozycyjność;
  • umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi;
  • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
  • mile widziane prawo jazdy kat. B;
  • nieposzlakowana opinia.

4. Wymagane dokumenty:

  • curriculum vitae;
  • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe;
  • w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest:
    • zaświadczenie o niekaralności;
    • pisemna informacja  o niefigurowaniu w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
  • podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin od pon. – pt. w godzinach 7:30-15:30.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

  • tel.: (52) 30-32-910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
                                                                                                               
Dyrektor MOPS w Żninie
Łukasz Piotrowski
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby z niepełosprawnością - plik PDF rozmiar 104.09 KB

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem usług asystencji osobistej jest:

  • zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Skorzystać z usług asystencji osobistej mogą następujące osoby:

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin.
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystencji osobistej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30 32 910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30.

 

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 31 stycznia 2024r.

 

Do pobrania poniżej wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  edycja 2024 - plik PDF rozmiar 186.14 KB
  Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 183.16 KB
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 147.24 KB
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 131.54 KB

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia publicznego pod nazwą "ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI".

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.6.zo.2023.pdf (PDF, 391KB)
Formularz ofertowy MOPS.271.6.zo.2023.pdf (PDF, 450KB)

 

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg