Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

logo_MRiPS_czarne.jpg

 

Gmina Żnin przystąpiła  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 46690,00zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej  całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym zostanie objętych 10 osób w formie pobytu  całodobowego  przez maksymalnie 14 dni oraz  3 osoby przez maksymalnie 7 dób.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  lub  orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu

członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad  osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane

  • w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody - Leśny Dom Seniora Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa.
  • Limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych  ze środków  Funduszu Solidarnościowego  przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 14 dni w roku.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności oraz wymagają wysokiego poziomu wsparcia i jest dokonywana na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM oraz stale przebywają w domu i nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu

  • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć

Mieszkańcy Gminy  Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają i dostarczają do Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 – lecia 36:

  1. karta zgłoszenia  do Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023 (zał. nr 5),
  2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
  3. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (zał. nr 1 do karty zgłoszenia do Programu) – wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka
  4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (przez osobę niepełnosprawną i jej opiekuna) zał. nr 2
  5. oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej (zał. nr 4 do karty zgłoszenia)

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 -lecia 36 pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka od 7:30 do 15:30 lub drogą elektroniczną na platformie ePUAP: mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych informacji o możliwości otrzymania wsparcia w ramach programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" - plik PDF rozmiar 594.86 kb
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej - plik PDF rozmiar 618.47 kb
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 567.37 kb
Klauzula informacyjna RODO - plik PDF rozmiar 602.43 kb
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - plik PDF rozmiar 956.59 kb
Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej -plik PDF rozmiar 463.86 kb