Rozmiar czcionki:

 

Projekt systemowy POKL 2008

 

 

pokl

 

Nadrzędnym Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej. POKL składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Jednym z Priorytetów jest Priorytet VII – Promocja integracji społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy. W ramach POKL realizowane są projekty systemowe i konkursowe. Link do strony głównej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki www.efs.gov.pl.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej
realizuje od 1 maja 2008 roku Projekt systemowy pod nazwą:
„AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2013 przy wsparciu Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
Koordynatorem projektu jest Pani mgr Beata Florczak.

 


 

„Aktywni zintegrowani, silniejsi”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że w 2008 roku projekt systemowy pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Żnin.

Projekt zakłada rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne obejmujące wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia i usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i ekonomicznej 40 osób nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W 2008 roku działaniami w ramach projektu w okresie od maja 2008 roku do grudnia 2008 roku objętych będzie 40 osób z terenu Gminy Żnin Grupa docelowa zostanie wybrana przez pracowników MOPS w Żninie do dnia 20 maja 2008 roku z grona osób zgłaszających chęć uczestnictwa w projekcie w 2008 roku.

 

Uczestnicy projektu będą uczestniczyli :

- w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,
- w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
- w treningach umiejętności społecznych,
- w treningu kompetencji życiowych,
- w wybranych przez siebie niżej wymienionych szkoleniach:
• Opiekunka środowiskowa;
• Kucharz + HACCP;
• Pomoc kuchenna + HACCP;
• Fryzjerka;
• Handlowiec detalista i hurtownik z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń biurowych + HACCP
• Murarz- tynkarz;
• Malarz -glazurnik;
• Spawacz metodą MAG i ARGON

 

Skorzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

 


 

Etapy realizacji projektu „Aktywni zintegrowani, silniejsi” w 2008 roku

 

W dniu 12 czerwca 2008 roku rozpoczęły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Żninie dla 15 uczestników projektu. Zajęcia w KIS oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone były przez doradcę zawodowego i zostały sfinalizowane w dniu 18 września 2008 roku uroczystym wydaniem zaświadczeń dla UP o ukończeniu zajęć i warsztatów.

 

Celem ogólnym zajęć prowadzonych w KIS oraz na warsztatach aktywnego poszukiwania pracy była nauka metod poszukiwania pracy, zasad i technik pisania dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji oraz rozmów z pracodawcą.

 

W dniach od maja 2008 roku do września 2008 roku w ramach projektu przeprowadzono trening umiejętności społecznych dla 44 uczestników projektu (UP). Trening umiejętności społecznych prowadzony był przez psychologa i zakończył się uroczystym wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu treningu przez uczestników projektu. Uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych rozpoczęły 44 osoby, a ukończyło 40 osób albowiem w tym okresie 2 UP podjęło zatrudnienie oraz 2 UP przerwało udział w projekcie.

 

Celem treningu było rozwijanie samowiedzy i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności komunikowania się, asertywności i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem.

 

W dniu 15 września 2008 roku w Żnińskim Domu Kultury na uroczystej konferencji odbyła się inauguracja kursów zawodowych – szkoleń dla 40 uczestników projektu. W inauguracji uczestniczyli: przedstawiciele Władz Samorządowych, Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Żninie ( tj. firmy prowadzącej szkolenie), prasy lokalnej, oraz pracownicy MOPS w Żninie.

 

W trakcie szkoleń – kursów zawodowych UP uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych na wybranych przez siebie kursach – szkoleniach zawodowych.

 

W poszczególnych szkoleniach zawodowych brało udział:

• Opiekunka środowiskowa - 6 osób
• Kucharz + HACCP- 4 osoby
• Pomoc kuchenna + HACCP- 14 osób
• Fryzjerka- 5 osób
• Handlowiec detalista i hurtownik z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń biurowych + HACCP- 5 osób
• Murarz- tynkarz - 1 osoba
• Malarz –glazurnik – 4 osoby
• Spawacz metodą MAG i ARGON – 1 osoba

 

W dniu 10 grudnia 2008 roku w Hotelu Basztowy w Żninie na uroczystym spotkaniu wręczono 38 uczestnikom projektu zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów zawodowych i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających lepsze funkcjonowanie na rynku pracy. 2 UP przerwało udział w projekcie i nie ukończyło kursów zawodowych.


Na zakończenie udziału w projekcie w dniach od 11 grudnia 2008 roku do 12 grudnia 2008 roku dla 38 uczestników projektu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie został przeprowadzony trening kompetencji życiowych „ Świadome Odkrycie czyli o realnym planowaniu i osiąganiu własnych celów”.


Uczestnicy projektu podkreślali zadowolenie z udziału w projekcie, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zdobycie umiejętności sprawnego poruszania się na rynku pracy, wyższe zawodowe aspiracje oraz podniesienie poczucia odpowiedzialności i samooceny.


W miesiącu grudniu 2008 roku zespół projektowy rozpoczął prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki na 2009 rok.