Rozmiar czcionki:

 

„UCZEŃ NA WSI”

 

 

Osobą odpowiedzialną za program jest Pani mgr Marlena Sasinowska-Meller
tel. (52) 30-32-911

 

Przykładowy katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pilotażowego programu.
Informujemy, że katalog ma charakter otwarty i przykładowy!!!

 

UWAGA !!!

Dopuszczenie możliwości dofinansowania zakupów dokonywanych w ramach przedmiotowego zapisu traktować należy w sposób indywidualny, odnosząc się do rzeczywistych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz mając na uwadze wymóg racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

 

1. Przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę, np.:
- Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, itp.;
- Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.);
- Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);
- Tornister szkolny, plecak, piórnik;
- Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny), itp.;
- Strój roboczy na praktyki zawodu;
- Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;
- Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;
- Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;
- Edukacyjne gry planszowe;
- Rower, wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcji kolarskiej;
- Instrumenty muzyczne, w sytuacji gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;
- Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
- Magnetofon, Video VHS, DVD – wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach- uzasadnienie podpisane przez wychowawcę/pedagoga.

 

Uwaga!!!

W ramach tej kategorii nie można uznać wydatków na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

 

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, np.:
- Zajęcia terapeutyczne;
- Gimnastyka korekcyjna (zajęcia korekcyjne);
- Kółka zainteresowań;
- Zajęcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;
- Basen i odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka pływania, itp.;
- Siłownia, fitness, gimnastyka, itp.;
- Jazda konna, w tym hippoterapia;
- Zajęcia w sekcji komputerowej fotograficznej, teatralnej, sportowej, itp.;
- Obozy, kolonie, zimowiska.

 

Uwaga!!!

Koszt uczestnictwa w zajęciach może obejmować również koszty dojazdów na zajęcia i powrotu z zajęć do miejsca zamieszkania a także inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w zajęciach.

 

Uwaga!!!

W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych!

 

3. Dostęp do Internetu:
- Instalacja;
- Abonament za Internet.

 

4. Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania, np.:
- Kursy językowe;
- Kursy komputerowe;
- Prawo jazdy, w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej;
- Kursy naukowo-poznawcze;
- Korepetycje;
- Zajęcia z Logopedą.

 

5. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, np.:
- Wycieczki szkolne (rajdy), itp.;
- Zielona/biała szkoła;
- Wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;
- Wyjście do kina, teatru, muzeum, itp.;
- Wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

 

Materiały do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego - obszar A - plik PDF rozmiar 209 kb.

 

Oświadczenie o wysokości dochodów - obszar A - plik PDF rozmiar 136 kb.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 88,1 kb.

 


Materiały informacyjne:

Materiał Informacyjny dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie - plik PDF rozmiar 189 kb.

 

 


Podstawa prawna:
Uchwała nr 197/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 424/2007 Zarządu PFRON z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Procedur realizacji pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zmienioną uchwałą nr 636/2007 Zarządu PFRON z dnia 23 listopada 2007 r., uchwałą nr 15/2008 Zarządu PFRON z dnia 17 stycznia 2008 r. oraz uchwałą nr 386/2008 Zarządu PFRON z dnia 27 sierpnia 2008 r.

 

Rozmiar czcionki:

 

„Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”

 


Celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji, poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

W ramach programu realizowany jest projekt pod nazwą „OTWÓRZ DRZWI NIEPEŁNOSPRAWNYM” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu uruchomiona jest Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul. 700- lecia 36, której oferta jest skierowana dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności z terenu Powiatu Żnińskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu Pani mgr Katarzyna Napierała
Tel. (52) 30-32-925

 

Załączniki:

1. Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul.700-lecia 36
2. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych oraz wysokość kaucji.
3.Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
Zasady
udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul. 700-lecia 36 działającej w ramach realizacji „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” projekt pn. „Otwórz Drzwi Niepełnosprawnym”.

 

Zał. nr 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie zwana dalej „Wypożyczalnią” świadczy usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Żnińskiego.
2. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
3. Konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych potwierdza lekarz prowadzący.
4. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenia pomocnicze wypożyczane będą według indywidualnych potrzeb beneficjentów pomocy, a właściwy dobór i dopasowanie odbywać się będzie przy pomocy pracownika do spraw obsługi klientów Wypożyczalni.
5. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przeznaczonych do udostępnienia określa załącznik Nr 1 do niniejszych zasad, który dostępny jest w siedzibie Wypożyczalni.
6. Wypożyczający odpowiada za użyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę określoną ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

1. Podstawę udostępnienia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych stanowi umowa wypożyczenia zwarta pomiędzy osobami działającymi w imieniu Wypożyczalni, a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
2. Wypożyczający obowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze w wysokości określonej w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Kaucja jest zwracana po zakończeniu umowy wypożyczenia i zwrocie wypożyczonego sprzętu lub urządzeń bez uszkodzeń.
3. W sytuacjach losowych udokumentowanych na wniosek osoby zainteresowanej lub członka rodziny można odstąpić od pobierania kaucji.
4. Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek złożenia pisemnego wniosku, przedstawienia dowodu tożsamości, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, zalecenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych oraz zapoznania się ze sposobem ich użytkowania.
5. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze może być użyczone maksymalnie na okres 6 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 6.
6. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w formie pisemnej w terminie nie późniejszym niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.
7. Przekroczenie terminu użyczenia sprzętu lub urządzenia o 14 dni ponad termin określony w umowie, upoważnia Wypożyczalnię do odebrania sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego.

 

III. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT REHABILITACYJNY LUB URZĄDZENIE POMOCNICZE

1. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze powinno być zwrócone w stanie nadającym się do dalszego użytkowania.
2. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy użytkownika wpłacona kaucja jest zatrzymana do czasu zakończenia naprawy, a następnie kaucja jest pomniejszana o koszt naprawy. W przypadku gdyby kwota kaucji okazała się niewystarczająca na pokrycie kosztów naprawy Wypożyczający zobowiązany jest do dopłaty różnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o kosztach naprawy.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający zobowiązany jest on do zakupu tego sprzętu lub urządzenia , a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego sprzętu lub urządzenia.

 

IV. ZASADY EWIDENCJONOWANIA USŁUG

Każdy egzemplarz sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się osobę Wypożyczającego, datę użyczenia i zwrotu sprzętu lub urządzenia.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypożyczalni służy prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu lub urządzenia.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu lub urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego.
3. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.

 

Zał. nr 2

WYKAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH DOSTĘPNYCH W POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI W ŻNINIE UL. 700- lecia 36

 
1.     Łóżko rehabilitacyjne - 120 zł.

2.     Materac do łóżka (GOFER) + pokrowiec - 50 zł.

3.     Materac przeciwodleżynowy - 50 zł.

4.     Wózek inwalidzki - 70 zł.

5.     Podpórka krocząca - 50 zł.

6.     Podpórka dwukołowa - 50 zł.

7.     Podpórka czterokołowa - 50 zł.

8.     Fotel sanitarny - 50 zł.

9.     Nadstawka na sedes - 50 zł.

10.   Kula łokciowa 1szt. - 20 zł.

11.   Kule pachowe 1szt. - 20 zł.

12.   Inhalator - 50 zł.

13.   Zestaw basenowy do mycia głowy - 60 zł.

14.   Poduszka żelowa - 30 zł.

15.   Krążek przeciwodleżynowy - 30 zł.

16.   Klin przeciwobrzękowy - 20 zł.

17.   Rower magnetyczny - 100 zł.

18.   Rotor kończyn dolnych - 40 zł.

19.   Stół do masażu - 80 zł.

20.   Materac rehabilitacyjny 3- częściowy - 80 zł.

21.   Piłka gimnastyczna - 30 zł.

22.   Piłka rehabilitacyjna - 30 zł.

23.   Piłeczka do dłoni ᴓ 6 cm. - 10 zł.

24.   Piłeczka do dłoni ᴓ 8 cm. - 10 zł.

25.   Drabinka do łóżka - 40 zł.

26.   Ssak medyczny - 100 zł.

27.   Lampa Sollux - 150 zł.

28.   Lampa Bioptron - 150 zł.

29.   Wałek rehabilitacyjny 10x30 - 30 zł.

30.   Wałek rehabilitacyjny 40x50 - 30 zł.

 

Po zwróceniu wypożyczonego sprzętu bez uszkodzeń kaucja podlega w całości zwrotowi.

 

Dokumenty niezbędne do wypożyczenia sprzętu to:
1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające rodzaj schorzenia oraz konieczność korzystania z danego rodzaju sprzętu lub urządzenia.
2. Dowód tożsamości do wglądu.
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Materiały do pobrania:

Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych - plik PDF rozmiar 167 kb.