Rozmiar czcionki:


Żnińska Karta Dużej Rodziny

 

Uchwała Nr XIII/139/2015  Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Żnin Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych "Żnińska Karta Dużej Rodziny" - plik PDF - rozmiar 277 kb.

 

 
Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF - rozmiar 703 kb.

 

 

plik graficzny: logo programu Karta Dużej Rodziny

 

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

 

plik graficzny: logo widoczne w miejscach, w których honorowana jest Karta Dużej Rodziny

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lubw związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Zobacz link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek

 

Wszelkie informacje dotyczące Żnińskiej Karty Dużej Rodziny,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
parter - pokój nr 1

Iwona Mroczkowska
tel. (52) 30-32-913

 

 


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 2021 - plik PDF rozmiar 99,53 kb.

 

pdf
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 - plik PDF rozmiar 80 kb.

 


Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 - plik PDF - rozmiar 78 kb.

 

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 - plik PDF - rozmiar 79 kb.


Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04 - plik PDF rozmiar 89 kb.

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych MRiPS - plik PDF - rozmiar 292 kb.

 

Link do oficjalnej strony Karty Dużej Rodziny udostępnionej przez MRiPS

 

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg