Rozmiar czcionki:

 

Klub Integracji Społecznej

 

 

Czynny:
od godziny 8:00 do 13:00
w każdy wtorek i czwartek

 

Kontakt:
Konsultant ds. doradztwa zawodowego
Renata Malak
tel. (52) 30-32-945

 

KLUB  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ - jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie działająca od lutego 2006 roku przy ul.700-lecia 36 w Żninie.

Celem KIS jest reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale korzystających z pomocy społecznej.

Reintegracja społeczna  to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Reintegracja zawodowa  to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub miejscu pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS udziela wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach  życiowych , jest otwarty na potrzeby środowiska lokalnego i stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka.

Zajęcia prowadzone w ramach KIS pozwalają uczestnikom przeanalizować swoją indywidualną sytuację zawodową i przygotować działania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz zwiększyć motywację do działania i zaufania we własne siły.

 

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej pozwala w szczególności na:

  • nabycie przez uczestników umiejętności: przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • poznanie  sposobów poszukiwania pracy, metod i technik obecnie stosowanych w procesie rekrutacji;
  • podniesienie poczucia własnej wartości i przygotowanie do aktywnej współpracy w zespole;
  • zmianę  postawy wobec siebie i swojej sytuacji;
  • dopasowanie swoich kwalifikacji, umiejętności oraz predyspozycji do oferty rynku pracy;
  • zapoznanie się z zasadami poprawnej komunikacji  , znaczenia pierwszego wrażenia , mowy ciała;

 

Uczestnictwo w KIS uczy aktywności i samodzielności.

 

Specjaliści zaangażowani w działalność Klubu:

- Psycholog,

- Konsultant ds. doradztwa zawodowego,

- Pracownicy socjalni,

- Radca prawny,

- Terapeuta ds. uzależnień.

 

Konsultant ds. doradztwa zawodowego w ramach programu prowadzi indywidualne  oraz grupowe porady zawodowe.

Uczestnicy , którzy borykają się z problemem uzależnienia swoim lub swoich najbliższych korzystają z pomocy terapeuty ds. uzależnień.

Osoby wymagające pomocy prawnej w sprawach rodzinnych lub dotyczących zatrudnienia korzystają z porad radcy prawnego. Ponadto  Klub Integracji Społecznej oferuje pomoc psychologiczną indywidualną i grupową.

 

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest bezpłatne.

 

Rozmiar czcionki:

 

Świetlice Opiekuńczo - Wychowawcze

 

 

Kierownikiem Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych jest Pani:
Jadwiga Jeziorna
tel. (52) 30-32-929

 

 

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie działają następujące Świetlice:


- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 1 w Paryżu,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 2 w Brzyskorzystewku,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 3 w Cerekwicy,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 4 w Jadownikach Rycerskich,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 5 w Bożejewiczkach,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Żninie, ul. Wandy Pieniężnej 19

 

Rozmiar czcionki:

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Terminy przyjęć interesantów przez specjalistów:

Terapeuta ds. przemocy w rodzinie - każdy poniedziałek i środa miesiąca - od godz. 13.00 do 18.00 - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-929 lub 607-809-707

Prawnik - II i IV piątek miesiąca - od godz. 16.00 do 19.00 - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-929 lub 607-809-707

Psycholog - każdy poniedziałek miesiąca - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-929 lub 607-809-707

 

Program oddziaływań dla osób stosujących przemoc

- rejestracja telefoniczna (52) 30-32-916

 

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozmiar czcionki:

 

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Terminy przyjęć interesantów przez specjalistów:

Terapeuta uzależnień - każdy czwartek miesiąca - od godz. 13.00 do 19.00

 

UCHWAŁA Nr XIII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016 - plik PDF rozmiar 428 kb.

 

UCHWAŁA Nr XXX/404/2013 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2014 - plik PDF rozmiar 485 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Wsparcie Rodziny

 

 

Usługa asystenta rodziny


Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Większość spotkań odbywa się w domach rodzinnych co pozwala stworzyć warunki bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

 

Procedura postępowania pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - plik PDF rozmiar 1,97 MB.

 

Załączniki do procedury - plik PDF rozmiar 396 kb.

 

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności asystent rodziny dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodziny – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych (m.in. pomaga w wyrobieniu dokumentów, przygotowaniu pism urzędowych, uzyskaniu świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń wynikających z innych ustaw, w kontaktach z poradniami specjalistycznymi, terapeutami i prawnikiem oraz wspiera w kontaktach z odpowiednimi instytucjami). Pomaga również w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię lub do Punktu Interwencji Kryzysowej. Asystent wspiera członków rodziny w podejmowaniu aktywności społecznej ,łagodzi ewentualne konflikty z sąsiadami, rodziną itp. Do jego zadań należy również motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, motywowanie do kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywanie kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. W celu kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych motywuje rodziców lub rodzica do udziału w indywidualnych konsultacjach wychowawczych dla rodziców i udziału w zajęciach grupowych. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci asystent rodziny podejmuje działania interwencyjne i zaradcze, oraz wszelkie inne działania mające na celu poprawę sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej rodziny.

 

 

UCHWAŁA Nr XIII/136/2015 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 - plik PDF rozmiar 306 kb.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/343/2013 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 - plik PDF rozmiar 440 kb.