Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na "Zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym. Zadanie I - remont piwnic budynku głównego."

 

Pełna treśc Ogłoszenia o zamówieniu - plik PDF rozmiar 176 kb.

Wynik postępowania - (Ogloszenie o unieważnieniu przetargu) - plik PDF rozmiar 132 kb.

SIWZ (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 255 kb.

Załącznik 1 - (Formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 76,3 kb.

Załącznik 2 - (Oświadczenie wykonawcy) - plik PDF rozmiar 76,5 kb.

Załącznik 3 - (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia) - plik PDF rozmiar 71,4 kb.

 

Załącznik 4 - (Informacja wynikająca z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) - plik PDF rozmiar 82,9 kb.

 

Załącznik 5 - (Informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 74,1 kb.

Załącznik 6 - (Oświadczenie) - plik PDF rozmiar 78,3 kb.

Załącznik 7_1 - (Obmiar) - plik PDF rozmiar 66.,3 kb.

Załącznik 7_2 - (Przedmiar robót) - plik PDF rozmiar 72,3 kb.

Załącznik 7_3 - (Przedmiar robót) - plik PDF rozmiar 615 kb.

Załącznik 8 - (Wzór umowy) - plik PDF rozmiar 154 kb.

Załącznik 9_1 - (Rysunek techniczny 1 "Rzut piwnic") - plik PDF rozmiar 790 kb.

Załącznik 9_2 - (Rysunek techniczny 2 "Rzut piwnic") - plik PDF rozmiar 941 kb.