Rozmiar czcionki:

 

„Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”

 


Celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji, poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

W ramach programu realizowany jest projekt pod nazwą „OTWÓRZ DRZWI NIEPEŁNOSPRAWNYM” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu uruchomiona jest Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul. 700- lecia 36, której oferta jest skierowana dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności z terenu Powiatu Żnińskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu Pani mgr Katarzyna Napierała
Tel. (52) 30-32-925

 

Załączniki:

1. Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul.700-lecia 36
2. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych oraz wysokość kaucji.
3.Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
Zasady
udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul. 700-lecia 36 działającej w ramach realizacji „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” projekt pn. „Otwórz Drzwi Niepełnosprawnym”.

 

Zał. nr 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie zwana dalej „Wypożyczalnią” świadczy usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Żnińskiego.
2. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
3. Konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych potwierdza lekarz prowadzący.
4. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenia pomocnicze wypożyczane będą według indywidualnych potrzeb beneficjentów pomocy, a właściwy dobór i dopasowanie odbywać się będzie przy pomocy pracownika do spraw obsługi klientów Wypożyczalni.
5. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przeznaczonych do udostępnienia określa załącznik Nr 1 do niniejszych zasad, który dostępny jest w siedzibie Wypożyczalni.
6. Wypożyczający odpowiada za użyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę określoną ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

1. Podstawę udostępnienia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych stanowi umowa wypożyczenia zwarta pomiędzy osobami działającymi w imieniu Wypożyczalni, a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
2. Wypożyczający obowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze w wysokości określonej w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Kaucja jest zwracana po zakończeniu umowy wypożyczenia i zwrocie wypożyczonego sprzętu lub urządzeń bez uszkodzeń.
3. W sytuacjach losowych udokumentowanych na wniosek osoby zainteresowanej lub członka rodziny można odstąpić od pobierania kaucji.
4. Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek złożenia pisemnego wniosku, przedstawienia dowodu tożsamości, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, zalecenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych oraz zapoznania się ze sposobem ich użytkowania.
5. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze może być użyczone maksymalnie na okres 6 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 6.
6. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w formie pisemnej w terminie nie późniejszym niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.
7. Przekroczenie terminu użyczenia sprzętu lub urządzenia o 14 dni ponad termin określony w umowie, upoważnia Wypożyczalnię do odebrania sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego.

 

III. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT REHABILITACYJNY LUB URZĄDZENIE POMOCNICZE

1. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze powinno być zwrócone w stanie nadającym się do dalszego użytkowania.
2. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy użytkownika wpłacona kaucja jest zatrzymana do czasu zakończenia naprawy, a następnie kaucja jest pomniejszana o koszt naprawy. W przypadku gdyby kwota kaucji okazała się niewystarczająca na pokrycie kosztów naprawy Wypożyczający zobowiązany jest do dopłaty różnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o kosztach naprawy.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający zobowiązany jest on do zakupu tego sprzętu lub urządzenia , a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego sprzętu lub urządzenia.

 

IV. ZASADY EWIDENCJONOWANIA USŁUG

Każdy egzemplarz sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się osobę Wypożyczającego, datę użyczenia i zwrotu sprzętu lub urządzenia.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypożyczalni służy prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu lub urządzenia.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu lub urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego.
3. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.

 

Zał. nr 2

WYKAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH DOSTĘPNYCH W POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI W ŻNINIE UL. 700- lecia 36

 
1.     Łóżko rehabilitacyjne - 120 zł.

2.     Materac do łóżka (GOFER) + pokrowiec - 50 zł.

3.     Materac przeciwodleżynowy - 50 zł.

4.     Wózek inwalidzki - 70 zł.

5.     Podpórka krocząca - 50 zł.

6.     Podpórka dwukołowa - 50 zł.

7.     Podpórka czterokołowa - 50 zł.

8.     Fotel sanitarny - 50 zł.

9.     Nadstawka na sedes - 50 zł.

10.   Kula łokciowa 1szt. - 20 zł.

11.   Kule pachowe 1szt. - 20 zł.

12.   Inhalator - 50 zł.

13.   Zestaw basenowy do mycia głowy - 60 zł.

14.   Poduszka żelowa - 30 zł.

15.   Krążek przeciwodleżynowy - 30 zł.

16.   Klin przeciwobrzękowy - 20 zł.

17.   Rower magnetyczny - 100 zł.

18.   Rotor kończyn dolnych - 40 zł.

19.   Stół do masażu - 80 zł.

20.   Materac rehabilitacyjny 3- częściowy - 80 zł.

21.   Piłka gimnastyczna - 30 zł.

22.   Piłka rehabilitacyjna - 30 zł.

23.   Piłeczka do dłoni ᴓ 6 cm. - 10 zł.

24.   Piłeczka do dłoni ᴓ 8 cm. - 10 zł.

25.   Drabinka do łóżka - 40 zł.

26.   Ssak medyczny - 100 zł.

27.   Lampa Sollux - 150 zł.

28.   Lampa Bioptron - 150 zł.

29.   Wałek rehabilitacyjny 10x30 - 30 zł.

30.   Wałek rehabilitacyjny 40x50 - 30 zł.

 

Po zwróceniu wypożyczonego sprzętu bez uszkodzeń kaucja podlega w całości zwrotowi.

 

Dokumenty niezbędne do wypożyczenia sprzętu to:
1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające rodzaj schorzenia oraz konieczność korzystania z danego rodzaju sprzętu lub urządzenia.
2. Dowód tożsamości do wglądu.
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Materiały do pobrania:

Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych - plik PDF rozmiar 167 kb.