Rozmiar czcionki:

Sprawozdanie końcowe POPŻ Podprogram 2021

asd

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.


W ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej MOPS w okresie prowadzonej dystrybucji w Podprogramie 2021 otrzymał 34036,8 kg żywności w skład której wchodziły: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy o łącznej wartości 191.374,24 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1307 osób. Tutejszy Ośrodek realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących prowadził również  działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Przeprowadzono warsztaty z edukacji ekonomicznej pn. „Sprawdzone metody na budżet domowy” oraz warsztaty z obszaru przeciwdziałania marnowaniu żywności pn. „Nie marnuj żywności - to są twoje pieniądze”. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 294 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa prowadzi dla osób objętych programem działania w ramach środków towarzyszących. Ponadto osoby odbierające żywność otrzymały materiały edukacyjne  – „Zdrowe odżywianie w dobie pandemii”.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. 

"Świadczenie usług schronienia w formie noclegowni dla osób bezdomnych"

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 177 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 628 kb.

Wzór umowy MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 480 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 218 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. 

"Świadczenie usług schronienia..."

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 819 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 417 kb.

Wzór umowy MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 279 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 261 kb.

Rozmiar czcionki:

Akcja "Podziel się rowerem"

 

Pracownicy i uczniowie Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie sukcesywnie przywracają sprawność techniczną rowerom otrzymanym od darczyńców. Następnie przekazują je nowym właścicielom chcącym korzystać z tego coraz bardziej powszechnego i oszczędnego środka transportu. Akcja cieszy się dużym powodzeniem i jeszcze większym zadowoleniem u kolejnych użytkowników naprawionych jednośladów.

W dniu 08.11.2022 r. Pan Krystian Adamczyk - kierownik Warsztatów szkolnych, w imieniu wszystkich zaangażowanych w cykliczną już Akcję „Podziel się rowerem”, przekazał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 6 rowerów, które bezpośrednio trafią do osób potrzebujących.

 

Serdecznie Dziękujemy!

 • rower_1b
 • rower_2b
 

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie – informacja o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Żnin informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy Gminy Żnin zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, w dniach od 7.11.2022 do 10.11.2022 r. mogą złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1. Wyznaczony termin podany został w celu wstępnej weryfikacji liczby osób zainteresowanych.

 

Wzór wraz z załącznikami dostępne do pobrania:

 1. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1, w godzinach urzędowania.
 2. Pobierając plik: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - pobierz plik PDF rozmiar 186 kb.

 

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Zgodnie z przygotowanym przez resort aktywów państwowych rozporządzeniem ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

 

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Żnin można otrzymać:

 1. Dzwoniąc na nr telefonu: 789 869 094
 2. Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie (w godzinach od 7.30-15.30)

Rozmiar czcionki:

Mieszkańcy Gminy Żnin !

 

Wasze wnioski o dodatek węglowy oraz wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wprowadzamy na bieżąco do systemu, aby nie było opóźnień w wypłatach – stojących po naszej stronie.

Zapotrzebowanie na wypłatę dodatków złożyliśmy bezzwłocznie i czekamy.

 

Po otrzymaniu środków finansowych, natychmiast przystąpimy do wypłat.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. (52) 30 32 910

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LISTOPAD i GRUDZIEŃ 2022 r.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 
 • 21.11.2022 r.
 • 20.12.2022 r.

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 22.11.2022 r.
 • 21.12.2022 r.

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 26 września br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter), w godzinach pracy Ośrodka
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz plik PDF rozmiar 369 kb.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz plik PDF rozmiar 107 kb

 

 

Wskazówki_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_dla_gospodarstw_domowych - pobierz plik PDF rozmiar 185 kb

 

Rozmiar czcionki:

Apel do mieszkańców Gminy Żnin

 

Apel do mieszkańców Gminy Żnin

Rozmiar czcionki:

Mieszkańcy Gminy Żnin !

 

Wasze wnioski o dodatek węglowy wprowadzamy na bieżąco do systemu, aby nie było opóźnień w wypłatach – stojących po naszej stronie.

Zapotrzebowanie na wypłatę dodatków złożyliśmy bezzwłocznie i czekamy.

Po otrzymaniu środków finansowych, natychmiast przystąpimy do wypłat.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. (52) 30 32 910

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 będą wydawane w dniach:


od 26 do 28 września 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 26 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 27 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 28 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu wrześniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- cukier biały
- olej rzepakowy
- makaron jajeczny
- filet z makreli w oleju

WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 WRZESIEŃ 2022 r.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 
 • 23.09.2022 r.

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 26.09.2022 r.

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Niebieska przystań

 

 Ulotka promocyjna - plik PNG rozmiar 384 kb

Rozmiar czcionki:

Od dziś, 18 sierpnia, można składać wnioski o dodatek węglowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 18 sierpnia br. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP
 • tradycyjnie (papierowo) – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 Budynek A (parter), w godzinach pracy ośrodka.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku węglowego należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - plik PDF rozmiar 344 kb.

 

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego - plik PDF rozmiar 106 kb

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 będą wydawane w dniach:


od 20 do 22 lipca 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 20 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 21 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 22 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu lipcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- koncentrat pomidorowy
- Powidła śliwkowe
- szynka drobiowa
- makaron jajeczny
- mleko UHT

WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przystąpił  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej. Program  jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 37.800,00 zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, zostanie objętych 10 osób.                                                                                                

Cel  Programu:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków  rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość  uzyskania czasowej pomocy  w formie usługi opieki  wytchnieniowej.

Adresaci Programu:

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane:

 • w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody - Leśny Dom Seniora Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa.
 • lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
 • limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż  14 dni w roku.
 • w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność  sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i wymagają wysokiego poziomu wsparcia i jest dokonywana na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych  kryteriów oceny - Skali FIM.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gminy Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają i dostarczają do MOPS w Żninie niżej wymienione dokumenty:

 1. karta zgłoszenia  do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022,
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 3. oświadczenie  opiekuna  osoby niepełnosprawnej (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
 4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (załączniki nr 2 i 3 do karty zgłoszenia do Programu),
 5. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 4 do karty zgłoszenia do Programu) – wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36 piętro II pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka od 7:30 do 15:30 lub
- drogą elektroniczną na platformie ePUAP: mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych informacji o możliwości otrzymania wsparcia w ramach programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie Opieka Wytchnieniowa (zał. nr 1) - plik PDF rozmiar 128 kb.

 

 

 RODO do programu OW (zał. nr 2) - plik PDF rozmiar 147 kb.

 

 

RODO do programu OW(zał. nr 3) - plik PDF rozmiar 180 kb.

 

 

Karta pomiaru (zał nr 4) - plik PDF rozmiar 221 kb.

 

 

Karta zgłoszenia do programu OW - plik PDF rozmiar 166 kb.

 

 

Karta rozliczenia - plik PDF rozmiar 151 kb.

 

 

 Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 331 kb.

Rozmiar czcionki:

PLAKAT ŻNIN FB

Rozmiar czcionki:

Informacja dotycząca funkcjonowania Ośrodka

 

Uprzejmie informujemy,

że w piątek 17 czerwca 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie nieczynny

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA DODATKÓW OSŁONOWYCH

 

W KASIE MOPS

DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W STYCZNIU 2022 ROKU

II RATA

 

26 MAJA 2022 R.

LITERY  A – M

 

27 MAJA 2022 R.

LITERY  N - Ż

Rozmiar czcionki:

PROGRAM "OPIEKA 75+" na 2022 rok

plakat OPIEKA 75 2022 

 

Gmina  Żnin ze środków  budżetu państwa  w ramach Programu "Opieka 75+" na 2022 rok otrzymała dotację celową  w wysokości 333 600,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia  usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej zgodnie z zapisami Programu "Opieka 75+" w roku 2022.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 roku wynosi - 667 200,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych  w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku , przy czym  wydatki kwalifikowane dotyczą :

 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone  w ramach  programu  i będą kontynuowane  w roku 2022,
 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym  w roku 2022 te usługi nie były świadczone,
 • dofinansowania do zwiększenia  liczby  godzin usług opiekuńczych  dla osób  w wieku 75 lat i więcej. 

 

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 będą wydawane w dniach:


od 24 do 26 maja 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 24 maja 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Dnia 25 maja 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

Dnia 26 maja 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

W miesiącu maju wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- koncentrat pomidorowy
- powidła śliwkowe
- szynka drobiowa
- mleko
- makaron jajeczny
- filet z makreli w oleju

WAŻNE!


W związku z panującą pandemią Covid-19 zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MAJ 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 • 20.05.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.05.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 24.05.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

ZUS dla obywateli Ukrainy

 

Szanowni Państwo,

w sobotę, 26 marca br., w godzinach 9:00 – 15:00 Inspektorat ZUS w Żninie organizuje akcję Weekend dla Ukrainy.

Tego dnia jednostka ZUS w Żninie będzie otwarta dla obywateli Ukrainy.

 

Wszelkie najważniesze informacje ZUS dla Ukraińców dostępne TUTAJ

 

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę w języku Ukraińskim opisującą organizowaną akcję - plik PDF rozmiar 0,723 MB.

 

 

Rozmiar czcionki:

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przyjmie

nieodpłatnie pralkę automatyczną

celem przekazania dla uchodźców wojennych z Ukrainy

 

Więcej informacji udzieli: Marta Świtkowska tel. 789 869 105

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MARZEC 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 • 21.03.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 22.03.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 23.03.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Uwaga - zmiana telefonii MOPS w Żninie

 

mops logo

 

Informujemy, że od 10.03.2022 r. (czwartek) zaszły zmiany w telefonii

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

Szczegółowy rozkład bezpośrednikch numerów znajduje się na stronie www.bip.mops-znin.pl

w zakładce Telefony kontaktowe.

 

Link do strony www.bip.mops-znin.pl

Rozmiar czcionki:

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Żnin

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie pilnie poszukuje artykułów higienicznych i czystości dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się na terenie Gminy Żnin.

 

Lista produktów i środków:

 • kosmetyki dla niemowląt
 • suszarki do prania
 • szczoteczki do zębów
 • pasty do zębów
 • czajniki elektryczne
 • ręczniki kąpielowe duże i małe
 • ręczniki do naczyń
 • papier toaletowy
 • ręczniki jednorazowe
 • wiadra i mopy
 • miotły i szufelki
 • ścierki z mikrofibry lub frotte
 • gąbki kąpielowe
 • gąbki zmywaki do naczyń
 • płyny do mycia naczyń
 • płyny do mycia podłóg
 • rękawice jednorazowe
 • płyny do mycia łazienek
 • płyny do mycia szyb
 • żele do mycia w-c
 • worki na śmieci
 • proszki do prania
 • płyny do prania
 • płyny do płukania
 • mydło z dozownikiem i uzupełniające
 • garnki
 • plastikowe miseczki, talerzyki i kubki dla dzieci
 • żelazka
 • wanienki do kąpieli dzieci

 

Zbiórka artykułów prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36 – II piętro p. 16

 

Więcej informacji można uzyskać:

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Jolanta Reiter

tel. 789 869 103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmiar czcionki:

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że wpłaty na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Żnin można uiszczać na rachunek bankowy:

 

Fundacja „Dar Serca” w Żninie

 

36 8181 0000 0007 0540 2000 0012

 

Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie

z dopiskiem: "Pomoc dla Ukrainy"

 

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie dla uchodźców z Ukrainy

asd

 

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Informuję, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021, postanowieniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2022 roku, wydawane będą również dla cudzoziemców, którzy przekroczyli granice Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

Osoby, które są zainteresowane  otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36 w celu wydania skierowania kwalifikującego sytuacji do otrzymywania powyższej pomocy.

Rozmiar czcionki:

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Niezbędne informacje na temat zasad legalizacji pobytu w Polsce znajdują się na stronie kujawsko-pomorskiego urzędu wojewódzkiego link TUTAJ.

Pomoc prawna w języku ukraińskim

 • Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński:
  Tel. 792 588 810 lub 667467150
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Fundacja EMIC www.emic.com.pl
  Tel. 507412653 w godz. 8-16
  Tel. 506681307 w godz. 15-21
 • 52 58 58 822

Pomoc psychologiczna dorośli i dzieci

 • Marta Zawadzka: 513 564 164
 • Iryna: 575 049 198
 • Dmytro: 575 049 931

Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
+48 52 567 07 86 (j. ukraiński, j. polski)
 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl

Dane kontaktowe do adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej pozostających w gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz obywateli Ukrainy:
Adw. Michał Bukowiński – tel. 608 553 337; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Katarzyna Kulik-Frasz – tel. 609 768 739, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Aleksander Domek – rel. 794 326 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Zofia Bittner-Wirwicka – tel. 668 300 037, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Ewa Czerska – tel. 604 181 020, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ada. Izabela Kosierb – tel. 692 934 321, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Paweł Szatkowki – tel. 509 199 613, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Alicja Jarzemska – tel. 601 643 331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Jarosław Wyrębski - tel. 605 268 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Karolina Wilamowska – tel. 796 982 421, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Допомога громадянам України

Необхідна інформація про умови легалізації перебування в Польщі знаходиться на інтернет-сторінці Куявсько-Поморського Воєводського Управління/ ТУТ.ТУТ 

Юридична допомога на українській та польській мовах:

Куявсько-Поморський Український Дім:

+ 48 792 588 810 – цілодобова, гаряча інфолінія  

+ 48 667 467 150 – головний координатор в обсязі надання проживання, транспортування та харчування

+48 792 588 821 – надання гуманітарної допомоги

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,www.kpdu.plwww.lenexpo.pp.ua 

Фонд «EMIC» 

www.emic.com.pl

+48 507412653, 8.00 – 16.00 год.

+48 506681307, 15.00 – 21.00 год.

Почесний Консул України м.Бидгощ Кжиштоф Сікора

вул. Гарбари, 2, 85-229, м.Бидгощ

+ 48 52 567 07 86 (українська та польська мова)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl 

На інтернет-сторінці систематично буде опубліковуватися  інформація в обсязі нових можливостей допомоги.

Дуже дякуємо Вам за будь-яку за підтримку!

Психологічна допомога для дітей та дорослих

Maртa Зaвaдська: +48 513 564 164

Iрина: + 48 575 049 198

Дмитро: +48 575 049 931

Кoнтaктні дані aдвoкaтів з Oкружної Адвокатської Рaди, які  знаходяться в розпорядженні в обсязі надання безкоштовної юридичної допомоги громадянам України:

Aдвокат Miхaл Букoвiнський: + 48 608 553 337; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Кaтaжинa Kулiк – Фрaш: +48 609 768 739, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Алєксандр Дoмeк: +48 794 326 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Зoфія Бiттнер – Вірвіцька: +48 668 300 037, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Eвa Чeрська: +48 604 181 020, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Iзaбeлa Koсєрб: +48 692 934 321, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Пaвeл Шaткoвський: +48 509 199 613, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Aлiц’я Яжемська: +48 601 643 331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Ярослав Вирембський: +48 605 268 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Kaрoлiнa Вiлямовська: +48 796 982 421, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 01 do 03 marca 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 01 marca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Dnia 02 marca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

Dnia 03 marca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu marcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- koncentrat pomidorowy
- powidła śliwkowe
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa

WAŻNE!


W związku z panującą pandemią Covid-19 zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Loga KA kolor

 

"Klub Aktywnych"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt partnerski z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach pn. „Klub Aktywnych”.

Rozpoczynamy rekrutację, która obejmuje 53 mieszkańców Gminy Żnin w tym 34 kobiety i 19 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

1

Załączniki:

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę opisującą Projekt pn. "Klub Aktywnych" - plik PDF rozmiar 0,10 MB.

Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

Plakat AOON 202

Źródłem finansowania Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 rok.

Gmina Żnin ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Solidarnoścowy w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 otrzymała dofinansowanie w wysokości 903 526,20 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 903 526,20 zł.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2 )osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LUTY 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 • 18.02.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 21.02.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 22.02.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 STYCZEŃ 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 • 21.01.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 24.01.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 25.01.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2

Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenie lub umowy o pracę na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae,
 • Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacje,
 • Dokumenty poświadczające posiadanie minimum 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin od pon. – pt. w godzinach 7:30-15:30 - rekrutacja prowadzona w sposób ciągły i będzie trwała do momentu rozdysponowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie. O zawarciu umowy zlecenia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie założonych kryteriów.

Aplikacje, które nie spełnią warunków formalnych można odebrać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nieodebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: (52) 30-32-910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor MOPS w Żninie

Maria Bursztyńska

 Załączniki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 105 kb.

 

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Rozmiar czcionki:

Punkt Pomocy Okresowej

akcjam 287x300 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, rozumiejąc potrzebę realnej aktywności w temacie ubóstwa menstruacyjnego, działa wspólnie z Fundacją Akcja Menstruacja.

Z początkiem roku 2022, na terenie siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża, przy ul. Aliantów 10,
dzięki pomocy i w partnerstwie z Fundacją umieściliśmy ogólnodostęny punkt z produktami menstruacyjnymi, tj. szafeczkę z darmowymi środkami higienicznymi dla potrzebujących dziewczynek czy kobiet.

Szafka umieszczona w przestrzeni publicznej pozwala, każdej potrzebującej osobie, anonimowo i bezpłatnie zaopatrzyć się w niezbędne produkty higieniczne. Subtelna lokalizacja skrzyneczki umożliwia dyskretne korzystanie z jej zawartości. Zapewniamy, że punkt, dzięki pomocy Fundacji, będzie na bieżąco zaopatrywany.

Aby uzyskać więcej informacji o Fundacji Akcja Menstruacja odsyłamy Państwa do śledzenia wątku w mediach społecznościowych:

fb.com/akcjamenstruacja

 

Kliknij tutaj, aby pobrać plakat promocyjny - plik PDF rozmiar 0,19 MB.

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16.roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystencji osobistej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30-32-912 lub (52) 30-32-928 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30

 

Do pobrania poniżej wymagane dokumenty:

 

Kliknij tutaj, aby pobrać Kartę zgłoszenia do Programu AOON - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 0,24 MB.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu AOON - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 0,20 MB.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać Klauzula informacyjna w ramach Programu AOON - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 0,24 MB.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu AOON - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 0,17 MB.

Rozmiar czcionki:

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM  
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

ZMIANA  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) uprzejmie informuję, że w dniu 13 grudnia 2021 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej zgodnie określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W wytycznych z dnia 11 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Pkt. 11: kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej otrzymuje brzmienie: „Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa od dnia 01 stycznia 2022 r. przysługiwać będzie, jeśli dochód nie przekroczy:

 • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 320,00 zł w przypadku osoby  w rodzinie.

Niniejsze zmiany stosuje się od 1 stycznia 2022 r.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Osoby, które już zgłosiły się do tutejszego Ośrodka otrzymają pomoc w ramach programu na podstawie dotychczas wypełnionego skierowania.

Rozmiar czcionki:

Informacja o zamknięciu Ośrodka

 

Uprzejmie informujemy,

że w piątek 31 grudnia 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie nieczynny.

Rozmiar czcionki:

logo projekt

Zakończenie projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”

 

We wtorek 28 grudnia 2021 roku,odbyło się oficjalne otwarcie Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego, mieszczącego się w zaadaptowanej oficynie budynku przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Robert Luchowski, Zastępca Burmistrza Halina Rosiak-Kozłowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Bursztyńska, Główny Księgowy MOPS Magdalena Gaczkowska-Książkiewicz.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Żnin poprzez zniesienie ograniczeń infrastrukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zaadaptowanie oficyny budynku  przy ul. 700-lecie nr 36 w Żninie i przeznaczenie go na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.
Szczegółowe cele w zakresie produktu obejmują:

 1. Pozyskanie przez Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Żninie nowych  pomieszczeń o  powierzchni  137,66 m2. Pomieszczenia będą przeznaczone na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Punktu Konsultacyjnego, w szczególności otwarcie dodatkowych pomieszczeń na terapie indywidualne i rodzinne oraz biuro  asystentów rodziny.  Adaptacja nowych pomieszczeń  rozwiąże  problemy lokalowe tutejszego Ośrodka  podnosząc standard obsługi świadczeniobiorców oraz komfort pracy pracowników.
 2. Rozbudowa części wejściowej do zaadoptowanej części budynku w celu przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie podłoża podwórka do oficyny, co ułatwi dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
 3. Remont dachu, elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz docieplenie pozostałych ścian, co zapewni efektywność cieplną budynku

 

Prezentacja z otwarcia PIK i PK- plik PDF rozmiar 3,57 MB. 

Rozmiar czcionki:

logo projekt

Zakończenie projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”

 

We wtorek 28 grudnia 2021 roku,odbyło się oficjalne otwarcie Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego, mieszczącego się w zaadaptowanej oficynie budynku przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Robert Luchowski, Zastępca Burmistrza Halina Rosiak-Kozłowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Bursztyńska, Główny Księgowy MOPS Magdalena Gaczkowska-Książkiewicz.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Żnin poprzez zniesienie ograniczeń infrastrukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zaadaptowanie oficyny budynku  przy ul. 700-lecie nr 36 w Żninie i przeznaczenie go na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.
Szczegółowe cele w zakresie produktu obejmują:

 1. Pozyskanie przez Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Żninie nowych  pomieszczeń o  powierzchni  137,66 m2. Pomieszczenia będą przeznaczone na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Punktu Konsultacyjnego, w szczególności otwarcie dodatkowych pomieszczeń na terapie indywidualne i rodzinne oraz biuro  asystentów rodziny.  Adaptacja nowych pomieszczeń  rozwiąże  problemy lokalowe tutejszego Ośrodka  podnosząc standard obsługi świadczeniobiorców oraz komfort pracy pracowników.
 2. Rozbudowa części wejściowej do zaadoptowanej części budynku w celu przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie podłoża podwórka do oficyny, co ułatwi dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
 3. Remont dachu, elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz docieplenie pozostałych ścian, co zapewni efektywność cieplną budynku

 

Prezentacja z otwarcia PIK i PK- plik PDF rozmiar 3,57 MB. 

Rozmiar czcionki:

Informacja o zamknięciu Ośrodka

 

Uprzejmie informujemy,

że w piątek 24 grudnia 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie nieczynny*.

 

 

*dzień wolny od pracy za 25 grudnia 2021 r. (święto przypadające w sobotę) zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 GRUDZIEŃ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 20.12.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 21.12.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 22.12.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

STOP PRZEMOCY

 

16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć – międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zaczyna się co roku 25 listopada(Dzień przeciw przemocy wobec Kobiet) a kończy 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka).

W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej dla wszystkich osób zainteresowanych: zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy jak również świadków przemocy zapraszamy do zapoznania się z ofertą wparcia specjalistycznego realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

 

jpg Ulotka promocyjna kampanię STOP PRZEMOCY

Rozmiar czcionki:

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM  
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.   
Celem głównym w ramach Podprogramu 2021 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej  korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1161,60 zł (netto) w przypadku rodziny.

Osoby, które są zainteresowane  otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie  od dnia 25.11.2021 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2021 obejmuje:

1) Artykuły warzywne i owocowe
- groszek z marchewką 3,20 kg,,
- koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
- powidła śliwkowe 1,50 kg,

2) Artykuły skrobiowe
- makaron jajeczny 4,5 kg,
- kasza jęczmienna 1 kg,

3) Artykuły mleczne
- mleko UHT 5 l,

4) Artykuły mięsne
- szynka drobiowa  1,80 kg,
- szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
- filet z makreli w oleju 0,85 kg,

5) Cukier
- cukier biały 4 kg,

Osoby najbardziej potrzebujące  mogą składać skargi dotyczące  sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.


Środki towarzyszące

1. Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:
 - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji);
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych),
- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

 


Klauzula informacyjna - plik PDF rozmiar 678 kb.

 


Zaświadczenie o wynagrodzeniu - plik PDF rozmiar 52 kb.

Rozmiar czcionki:

Życzenia dps 2021 1

Rozmiar czcionki:

życzenia 2021

Rozmiar czcionki:

Podziękowanie 18.11.2021

Rozmiar czcionki:

Podziekowanie festyn rodz

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LISTOPAD 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 22.11.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.11.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 24.11.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

1

Rozmiar czcionki:

Międzynarodowy Dzień Mediacji

 

Plakat tydzien mediacji 2021

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 PAŹDZIERNIK 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 21.10.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 22.10.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 25.10.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Zmiana godzin funkcjonowania MOPS w Żninie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuję,

że z przyczyn technicznych związanymi z pracami remontowymi

Ośrodek w dniu dzisiejszym tj. 30.09.2021 r.

czynny będzie do godziny 14:30.

Rozmiar czcionki:

logo 4

 

Przekazanie samochodu

24 września 2021 r. dotarł do nas zakupiony przez Gminę Żnin i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” grantowego obejmującego wdrażanie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, specjalistyczny 9 – osobowy pojazd marki FORD Transit M1 Kombi, rok produkcji 2021. Pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim, wyposażony w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2, fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu oraz przestrzeń pasażerską o wysokości min. 160 cm. Wyposażony jest również w atestowaną windę załadowczą o udźwigu 400 kg sterowana pilotem, drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu wraz z wysuwanym podświetlanym podestem. Dzięki zakupionemu samochodowi wiek, niepełnosprawność czy ograniczona mobilność nie staną na przeszkodzie aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i kulturalnym, nie ograniczą też dostępu do placówek zdrowotnych czy urzędów.

Usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa ta obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwolą na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Żnin” realizowany w ramach umowy Nr 047/UDTD/I/2020/00005 o przyznanie grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

logo 3

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 WRZESIEŃ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 22.09.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.09.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 24.09.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie na świadczenie usług wsparcia psychologicznego

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie poszukuje kandydata

do świadczenia usługi wsparcia psychologicznego dla klientów Ośrodka, w tym dla dzieci.

 

Miejsce pracy: siedziba MOPS w Żninie oraz w razie konieczności praca w miejscu zamieszkania klienta.

 

Rodzaj umowy: umowa - zlecenie.

 

Wymiar czasu pracy: 5 godzin tygodniowo.

 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 2 letni staż pracy.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 29 do 30 lipca 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Dystrybucja żywności prowadzona jest w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy
ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin

 

Dnia 29 lipca 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N

 

Dnia 30 lipca 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W wymienionym terminie wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- koncentrat pomidorowy
- buraczki wiórki
- powidła
- mus jabłkowy
- kawa zbożowa
- herbatniki maślane
- szynka drobiowa
- pasztet drobiowy
- filet z makreli

 


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 SIERPIEŃ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 23.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 24.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 25.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LIPIEC 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 22.07.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.07.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 26.07.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Wznowienie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

komunikat porady prawne

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 CZERWIEC 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 21.06.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 22.06.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 23.06.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MAJ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 21.05.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 24.05.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 25.05.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 25 do 27 maja 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Dystrybucja żywności prowadzona jest w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy
ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin

 

Dnia 25 maja 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 26 maja 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 27 maja 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu maju wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- powidła śliwkowe
- fasolka po bretońsku
- szynka drobiowa
- płatki owsiane
- herbatniki maślane
- filet z makreli w oleju


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 KWIECIEŃ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 22.04.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.04.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 26.04.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 19 do 21 kwietnia 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Dystrybucja żywności prowadzona jest w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy
ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin

 

Dnia 19 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 20 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 21 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu kwietniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- mleko
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa
- koncentrat pomidorowy
- groszek z marchewką
- buraczki wiórki
- makaron jajeczny
- ryż


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Wykład "Przemoc domowa"

 

Powiat Żniński wraz z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Prawnej ma przyjemność zaprosić na wykład dotyczący przemocy domowej, który odbędzie się na profilu facebookowym „nieodpłatna pomoc prawna w powiecie żnińskim” w czwartek 15 kwietnia o godzinie 17:00.

Przemoc w rodzinie to niezwykle trudne, złożone, przykre i wstydliwe zjawisko. Stosowana w rodzinie związana jest z naruszeniem praw i dóbr osobistych członków rodziny, naruszeniem ich godności, nietykalności cielesnej. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, jest źródłem cierpienia i poczucia krzywdy u osób, które zostały nią dotknięte. Społeczeństwo nie zawsze traktuje przejawy przemocy domowej wystarczająco poważnie. Nie wolno jednak jej ignorować – reakcja świadka może być pierwszym ogniwem, które doprowadzi do przerwania kręgu przemocy. Dlaczego ofiary czują się zupełnie bezbronne? Dlaczego milczą? Skąd tak silne poczucie bezkarności u sprawców? Jakie strategie stosują agresorzy – jakie kobiety, a jakie mężczyźni? Jak rozpoznawać różne formy przemocy psychicznej?, o tym wszystkim dowiesz się z wykładu dotyczącego przemocy domowej.

Wykład przygotowali. adw. Maciej Adamowicz, adw. Alicja Jarzemska, mgr. Adam Dudziak, apl.adw. Julia Rogowska.

"Zadanie jest realizowane w ramach zadania zleconego z zakresu edukacji prawnej, finansowanego ze środków przekazanych przez Powiat Żniński i otrzymanych z dotacji budżetu państwa."

Rozmiar czcionki:

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia

 

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Świeciu dla dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia, oraz ich rodzin dla mieszkańców Gminy Żnin.

W załączniku przedstawiono szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.

Pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Aby umówić bezpłatne spotkanie konsultacyjne zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 786-310-230 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 rejestracja nie wymaga skierowania.

 


Opis realizowanego programu - plik PDF rozmiar 516 kb.

Rozmiar czcionki:

Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

 

Szanowni Państwo

Od dnia 25 marca 2021 r. (czwartek) do 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostają ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

Ograniczenie polega na zastosowaniu kontaktu telefonicznego i elektronicznego z wyjątkiem załatwienia wyłącznie spraw pilnych. Klienci będą kontaktować się z właściwym pracownikiem w celu umówienia wizyty na konkretną godzinę.

Kontakt telefoniczny i mailowy podany jest do publicznej wiadomości na stronie urzędowej www.bip.mops-znin.pl w zakładce „telefony kontaktowe”.
W przypadkach związanych z koniecznością osobistego przybycia po telefonicznym, e-mailowym lub innym sposobie umówieniu wizyty albo godziny spotkania, pracownik przejdzie z klientem do właściwego pomieszczenia w celu załatwienia sprawy.

Zaleca się załatwianie wszelkich spraw za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej na adres właściwego pracownika lub na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci skanu dokumentu podpisanego odręcznie albo dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, a gdy jest to możliwe za pośrednictwem systemu ePUAP.


Maria Bursztyńska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

Rozmiar czcionki:

logo

Usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 01 kwietnia 2021 roku realizuje projekt pn. „Usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin”.

Usługa door-to-door jest to usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Odbiorcami usługi są mieszkańcy Gminy Żnin, którzy ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i in.) posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby mające trudności w poruszaniu się).

Usługa door-to-door ma na celu umożliwienie korzystania w szczególności z oferty:

 1. Dziennego domu pobytu,
 2. Powiatowego Zespołu ds. Niepełnosprawności w Mogilnie,
 3. Placówek służby zdrowia Żnin/Bydgoszcz,
 4. Turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków wczasowych, sanatoriów zlokalizowanych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego
 5. Urzędów, instytucji publicznych i kulturalnych na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Usługa door-to-door będzie świadczona z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu, spełniającego wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczących warunków i wymagań technicznych dla danego typu pojazdu.

Dodatkowo samochód będzie wyposażony w windę do wózka inwalidzkiego, dwa wózki inwalidzkie i schodołaz.

Mieszkańcy Gminy Żnin, nie będą ponosili odpłatności za korzystanie z usługi transportowej door-to-door w okresie realizacji projektu. Dowóz realizowany jest przez okres 21 m-cy.

Zgłoszenia do korzystania z usługi door-to-door przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, na podstawie złożonego wniosku osobiście lub telefonicznie (52) 30 32 911 oraz elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UCHWAŁA NR XXIX/322/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin”. - plik PDF rozmiar 769 kb.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu świadczenia usługi transportu door-to-door w Gminie Żnin” - plik PDF rozmiar 1,68 mb.

 

 logo 3

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie,
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych, do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta. 

 

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae,
 • Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacje,
 • Dokumenty poświadczające posiadanie minimum 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegały na:

 • Pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne,
 • Zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • Załatwianiu spraw urzędowych,
 • Nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.),
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin od pon. – pt. w godzinach 7:30-15:30 - rekrutacja prowadzona w sposób ciągły i będzie trwała do momentu rozdysponowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie. O zawarciu umowy zlecenia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie założonych kryteriów.

Aplikacje, które nie spełnią warunków formalnych można odebrać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nieodebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: (52) 30-32-912 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor MOPS w Żninie

Maria Bursztyńska

 Załączniki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 105 kb.

 

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

 

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Program skierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

 

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin.

 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30-32-910 lub (52) 30-32-912 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30

 

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021- plik PDF rozmiar 273 kb.

 

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MARZEC 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 19.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
   
 • 22.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 23.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 22 do 24 marca 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Dystrybucja żywności prowadzona
jest w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
przy ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin

 

Dnia 22 marca 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 23 marca 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 24 marca 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu marcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- kasza jęczmienna
- mleko
- filet z makreli w oleju
- olej
- ser podpuszczkowy dojrzewający
- cukier


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

logo projekt

„Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na
Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”
RPKP.06.02.00-04-0011/19

zdjecie 1

Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie przygotował wniosek o dofinansowanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny” w odpowiedzi na nabór projektów RPKP.06.02.00-IŻ.00-04-219/18. Wniosek oraz załączniki zostały  przedłożone w dniu 14 listopada 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w zakresie Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich.
Po wnikliwej analizie i ocenie przedłożonego  wniosku zgodnie z uchwałą  nr 15/602/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.06.02.00-IŻ.00-04-219/18) przyznano Gminie Żnin dofinansowanie w wysokości 1.165.690,13 zł. Z czego dotacja z EFRR wynosi 1.042.985,91 zł (85% kosztów kwalifikowanych) i dotacja z Budżetu Państwa 122.704,22 zł (10% kosztów kwalifikowanych). Łączny udział dofinansowania w kosztach kwalifikowanych wynosi 95%. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych w ramach projektu to 1.227.042,25 zł. Całkowita wartość projektu została określona na kwotę 1.745.289,57 zł.  

Procedura udzielenia zamówienia publicznego została przeprowadzona przez Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie Wykonawca tego zadania został wybrany w pierwszym  postępowaniu przetargowym, które wszczęto w dniu  02.09.2020r. w trybie przetargu nieograniczonego. W  ramach tej procedury złożono dwie oferty. Po dokładnym zbadaniu ofert, m.in. w zakresie zgodności kosztorysów ofertowych  z przedmiarem,  ustalono, że oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 1.541.477,66 zł. Jest to cena realna, zwłaszcza w kontekście kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania, czyli 1.600.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa  „M&W” Dypolt Marek z Jabłówka. Umowa o roboty budowlane została podpisana 30 października 2020 r. a termin wykonania ustalony został w umowie na 15 czerwca 2021r.

W związku z faktem, że projekt dotyczy utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego, którego zadania wchodzą w skład kompetencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ośrodek jest odpowiedzialny na funkcjonowanie nowo powstałej infrastruktury, prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz realizację zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
Inwestycja objęta projektem ma charakter infrastrukturalny. Polega na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji budynku głównego i dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. W ramach prac przewiduje się dodatkowo regulację instalacji c.o. w budynku, remont placów wewnętrznych.
W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu i wyposażenia. Należą do nich:
- komputery stacjonarne (stacje robocze) – 5 szt.,
- sieć LAN,
- meble do gabinetu psychologa, pokoju spotkań, pokoi biurowych, aneksu kuchennego, toalet.


Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego
na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny

RPKP.06.02.00-04-0011/19

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,
Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

oprac. Paweł Piechowiak,
Beata Kaźmierczak,
Magdalena Ciszak,
IGPI Urząd Miejski w Żninie

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 16 do 18 lutego 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Dystrybucja żywności prowadzona
jest w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
przy ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin

 

Dnia 16 lutego 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 17 lutego 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 18 lutego 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu lutym wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- mleko
- makaron
- szynka drobiowa
- fasolka po bretońsku
- płatki owsiane
- ser podpuszczkowy dojrzewający
- miód nektarowy wielokwaiatowy


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

 

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. Gmina uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

 

Informator Rodzina 500+ - plik PDF rozmiar 156 kb.

Informator mini Rodzina 500+ - plik PDF rozmiar 179 kb.

Ulotka 500+ - plik PDF rozmiar 155 kb.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 

STYCZEŃ 2021 r.

 


ŚWIADCZENA WYCHOWAWCZE

ORAZ

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIU:

 •  25.01.2021 r.  

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE ORAZ WYPŁATA W KASIE

 
 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 20 do 22 stycznia 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Od stycznia 2021 r. dystrybucja żywności
realizowana będzie w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
przy ul. Mickiewicza 22; 88-400 Żnin

 

Dnia 20 stycznia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 21 stycznia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 22 stycznia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu styczniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- mleko
- makaron
- szynka drobiowa
- koncentrat pomidorowy
- powidła
- cukier
- olej rzepakowy


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

zyczenia2020 4

Rozmiar czcionki:

Środki towarzyszące

 

1. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji) ;

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach środków towarzyszących w dniach od 12 maja do 15 maja 2020 r. przekazał, osobom korzystającym z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, broszury „Jak dobrze mieć sąsiada…” związane z pomocą ze strony osób trzecich. Materiały rozdano 264 osobom. W dniach 20 czerwca oraz 20 lipca 2020 r. przy współpracy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Bydgoszczy przeprowadzono warsztaty indywidualne pn. „Zapobieganie marnotrawieniu żywności”. W warsztatach tych udział wzięły 172 osoby. W tym samych dniach przeprowadzone zostały również warsztaty indywidualne pn. „Budżet domowy”. Podobnie, jak w poprzednim przypadku i w tych zajęciach wzięły udział 172 osoby.

Rozmiar czcionki:

„Świąteczne paczki dla potrzebujących”

 

W dniu 17.12.2020 r. Pan Marek Orzechowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie wraz z nauczycielami w imieniu uczniów i ich rodzin przekazał paczki świąteczne dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Wzorem lat ubiegłych zaangażowanym udało się zebrać produkty spożywcze, chemię gospodarstwa domowego i odzież, które trafiły do 18 najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Żnin. Mikołaj wraz ze Śnieżynką udali się do wskazanych obdarowanych, którzy z wielką radością i zachwytem przyjęli przygotowane paczki dziękując za okazane wsparcie, pamięć i Ducha Świąt Bożego Narodzenia.

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pragnę podziękować organizatorom akcji i darczyńcom, których przykład bożonarodzeniowej atmosfery, okazanej serdeczności i ogromnego ciepła przypomina o polskich tradycjach i wartościach, które w tym szczególnym czasie są bardzo ważne. Niezmierzoną wartością dodatnią przedsięwzięcia jest zaangażowanie młodego pokolenia, które rozbudza w sobie chęć niesienia pomocy bliskim.

 

Maria Bursztyńska

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żninie

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 GRUDZIEŃ 2020 r.


 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIU:

 •  16.12.2020 r.  

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE ORAZ WYPŁATA W KASIE


UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Pomoc dla Celinki

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Rozmiar czcionki:

INFORMACJA PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2020

asd

ZMIANA  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2020 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2020,proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żniniew celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczeniao dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.Osoby, które już zgłosiły się do tutejszego Ośrodka otrzymają pomoc w ramach programu na podstawie dotychczas wypełnionego skierowania.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu

 

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 05.10.2020 r. o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20, ogłoszonego w dniu 27.08.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020

podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji ww. projektu:

 

1. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

 

Oferta złożona przez Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych spełnia wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do realizacji ww. projektu.

 

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu - plik PDF rozmiar 429kb.

Rozmiar czcionki:

Logo Senior

 

Komunikat w sprawie zawieszenia działalności

 

Drodzy Seniorzy,

W związku z obowiązującym na obszarze Polski stanem epidemii oraz czerwoną strefą w Powiecie Żnińskim. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przychylając się do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informuje wszystkich uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Żninie działającego przy ul. Dworcowej 1:

o czasowym zawieszeniu działalności od dnia 21 października 2020 r. do odwołania


O wznowieniu działalności wszystkich uczestników poinformujemy telefonicznie.

 

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - plik PDF rozmiar 56 kb.

Rozmiar czcionki:

KOMUNIKAT
O OGRANICZENIU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo informujemy, że od 19.10.2020 r. w związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego COVID-19 wstrzymuję się do odwołania, przyjmowanie interesantów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

• Zaleca się załatwianie wszelkich spraw poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

• W dalszym ciągu będzie możliwy kontakt:

- telefoniczny: (52) 30 32 910
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

• Pilne wizyty prosimy umawiać telefonicznie z pracownikiem MOPS w Żninie.


Przypominamy, że wszelkiego rodzaju wnioski na nowy okres zasiłkowy nie wymagają osobistego stawiennictwa w Ośrodku. Wnioski można składać elektronicznie poprzez np. ePUAP, PUE ZUS, bankowość elektroniczną oraz portal informacyjno-usługowy emp@tia.

Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pracowników Ośrodka znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.mops-znin.pl w zakładce telefony kontaktowe.

Decyzje możliwe będą do odbioru po uprzednim kontakcie telefonicznym pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

Dziękujemy za zachowanie środków ostrożności
Maria Bursztyńska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

Rozmiar czcionki:

Weź udział w badaniu: Diagnoza Społeczna Żnin 2020

 

ankieta 2 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym badaniu Diagnoza Społeczna Żnin 2020. Celem projektu jest poznanie opinii Mieszkańców na temat istotnych dla Gminy problemów społecznych. Wśród nich znajdują się m.in. takie kwestie, jak wychowanie i edukacja dzieci, bezpieczeństwo publiczne, bezrobocie czy nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Badanie jest ważnym narzędziem zarówno polityki społecznej Gminy, jak również idei partycypacji społecznej. Stanowi  też ono integralny element Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jego wyniki posłużą optymalizacji działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz pomocowych kierowanych do mieszkańców Gminy Żnin.

W ramach badania możecie Państwo wyrazić swoją opinię w poniżej podanej anonimowej ankiecie:
https://www.interankiety.pl/a/ZninD2020

Wypełnienie jednej ankiety zajmuje średnio 10-15 minut. Każdy z uczestników badania ma zagwarantowaną anonimowość.

Wszelkie sugestie mające na celu udoskonalenie narzędzi badawczych będą mile widziane.

Dalszych informacji o projekcie udziela koordynator Remigiusz Świtkowski – kierownik Działu Pomocy Rodzinie w MOPS w Żninie, tel. (52) 30 32 926, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmiar czcionki:

Warsztaty pn. „Debata” oraz "Słuchaj siebie"

 

W dniach od 29 września 2020 r. do 1 października 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zorganizował warsztaty z zakresu realizacji programu pn. „Debata” rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

W warsztatach uczestniczyło 6 klas (IV, V) z 3 szkół podstawowych z terenu gminy Żnin.

W programie wykorzystane zostały następujące strategie profilaktyczne:

 • konfrontowanie cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami;
 • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań;
 • „osobiste postanowienie” (bez finalizacji w toku zajęć).

Warsztaty przebiegały zgodnie z założeniami, uczniowie uczestniczącw zajęciach poszerzyli wiedze o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych.

Ponadto w tym samym okresie uczestnicy 4 świetlic opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach tutejszego Ośrodka mogli skorzystać z zaproponowanych warsztatów pn. „Słuchaj siebie” podkreślające znaczenie empatii w codziennym funkcjonowaniu, relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Podczas zajęć dopisała zarówno wysoka frekwencja, jak również dobra profilaktyczna zabawa, elementy której dzieci będą mogły wykorzystać w rozumieniu drugiego człowieka.

Nad wszystkim czuwali wychowawcy oraz koordynator – kierownik Działu Pomocy Rodzinie w MOPS w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Szkolenie pn. „Program Domowych Detektywów”

 

W dniu 29 września 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zorganizował szkolenie dla wychowawców ze szkół podstawowych z zakresu realizacji programu pn. „Program Domowych Detektywów” rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Celem ogólnym programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

W szkoleniu uczestniczyło 11 nauczycieli z 6 szkół podstawowychz terenu gminy Żnin.

Zajęcia obejmowały poniższy zakres wiedzy i umiejętności:
Realizatorami programu są nauczyciele oraz pedagodzy szkolni, którzy ukończyli szkolenie warsztatowe. Przedmiotem warsztatów było zaprezentowanie uczestnikom założeń i przebiegu programu. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, nie zabrakło pytań oraz wniosków dotyczących profilaktyki kierowanej do współczesnej młodzieży i dzieci. 

 

 • 1
 • 2

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

ul. 700 - lecia 36

88-400 Żnin

informuje o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20, ogłoszonego w dniu 27.08.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze - plik PDF rozmiar 1,09 MB.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 PAŹDZIERNIK 2020 r.


 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 19.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
   
 • 20.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 21.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Logo Senior

Wypowiedzi seniorów z pobytu

w Dziennym Domu "Senior+" w Żninie

 

wypowiedzi

Rozmiar czcionki:

Informacja Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

asd

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020.

Celem głównym w ramach Podprogramu 2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od listopada 2020 r. do sierpnia 2021 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1402,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1056,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2020, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 21.09.2020 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

 

Zestaw na Podprogram 2020 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

1) Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • fasolka po bretońsku1,50 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiórki 1,40 kg,
 • powidła śliwkowe 1,50 kg,
 • mus jabłkowy klarowany 1,44 kg.

2) Artykuły skrobiowe:

 • - makaron jajeczny 5,00 kg,
 • - płatki owsiane 1,00 kg,
 • - ryż biały 2,00 kg,
 • - kasza jęczmienna 1,50 kg,
 • - herbatniki maślane 0,40 kg.

3) Artykuły mleczne:

 • - mleko UHT 7 l,
 • - ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg.

4) Artykuły mięsne:

 • - szynka drobiowa 2,40 kg,
 • - szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
 • - pasztet drobiowy 0,32 kg,
 • - filet z makreli w oleju 1,19 kg.

5) Cukier:

 • - cukier biały 4 kg,
 • - miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg.

6) Tłuszcze

 • - olej rzepakowy 4 l.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

Środki towarzyszące - plik PDF rozmiar 789 kb.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - plik PDF rozmiar 831 kb.

Rozmiar czcionki:

Logo Senior

Wyjazd na zakończenie lata

 

W dniu 16 września uczestnicy Dziennego Domu "Senior+" w Żninie wraz z opiekunami wybrali się w plener do Zatoki Zabłockich w Chomiąży Księżej na zakończenie lata.

Pogoda dopisała, a seniorzy na łonie natury przyjemnie spędzili czas. Nie zabrakło oczywiście pieczonej kiełbaski i przysłowiowej pyry z ogniska.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Rozmiar czcionki:

Logo Senior

 

Czytanie z Seniorami

 

Dnia 4 września 2020 r. w Dziennym Domu „Senior+” w Żninie odbyło się czytanie z Seniorami.

Ogromną radość sprawiło odczytanie wiersza pt.: „Smutki i radości objawów starości”, którego głównymi bohaterami byli Nasi Kochani Uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Marią Bursztyńską i Panią kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzatą Kociałkowską.

Wesoła atmosfera udzieliła się wszystkim obecnym.

Dziękujemy za mile spędzony czas.

Życzymy dużo zdrowia !!!

 

 • 1
 • 2
 • 3

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 WRZESIEŃ 2020 r.


 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 21.09.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
   
 • 22.09.2020 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 23.09.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

Rozmiar czcionki:

Projekt: Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny

 

pk

 

pik

Rozmiar czcionki:

Pomoc dla potrzebujących

 

Oddział Rejonowy PCK w Żninie w współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie pozyskał żywność i środki czystości dla osób bezrobotnych, którzy utracili pracę z powodu COVID-19.

Ogółem obdarowano 20 osób z powiatu Żnińskiego w tym 13 osób z gminy Żnin.

 

Sponsorami paczek byli:

 • Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeniowe

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4