Rozmiar czcionki:

znaki strona www3

Cyfrowe Kluby Seniora

 logo cks3

Gmina  Żnin przystąpiła do konkursu "Cyfrowe Kluby Seniora‘’ ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji zgodnie z art. 12 f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje Beneficjentowi dotację celową na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, zwanego dalej „Projektem”. Konkurs skierowany był do placówek typu ,,Senior+”, w tym Dzienne Domy, "Senior +” i Kluby ,,Senior +”, którego celem jest doposażenie placówek w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł, za którą zostało zakupionych 5 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Laptopy zostały przekazane seniorom z Dziennego Domu „Senior+” w Żninie dnia 9 stycznia 2023 roku.

Technologie cyfrowe pomagają w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach. Dlatego tak ważne jest edukowanie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych oraz w zakresie poznawana nowych możliwości, a także nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, aby wykorzystywać go do rozwiązania problemów i poprawić funkcjonowanie w obecnym świecie. Ponadto niezwykle ważne jest edukowanie seniorów w zakresie poznawania zagrożeń i cyberbezpieczeństwa każdego użytkownika.

 

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12

 "Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji"

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.”